Opptak til utdanningen i psykoanalyse ved Norsk psykoanalytisk institutt

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant legespesialitet.

Utdanningen består av deltakelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

Utdanningen tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med egne sterke og sårbare sider, og gir dermed et godt grunnlag for å mestre de utfordringene som møtet med pasienter kan gi, det være seg i psykisk helsevern, selvstendig praksis eller andre deler av helsetjenesten.

» show more

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan for dem som blir tatt innen 01.07.24 søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer metodespesifikk veiledning (av det totale antall veiledningstimer som psykologforeningen har krav om)  og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi. (Psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten i psykoterapi blir noe endret fra 01.07.24 og hvor vi må søke om ny godkjenning etter det).

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no

Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Adresse: Norsk psykoanalytisk instituttet, Fr. Nansensvei 17, 0369 Oslo. Tlf. 22 60 58 20. E-post: post@psykoanalyse.no


Instituttet har avtale med HELFO som tilsier at kandidater får refusjon for de utdanningsrelaterte analysene inntil 5 år og inntil 12 timer i uken. Oppgjør avtales med Helfo etter bekreftelse fra instituttet om at en er kandidat.

Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

Denne ordningen ble fra Statsbudsjettet for 2020 overført til de regionale helseforetakene. Ordningen er videreført. Tilskuddsordningen dekker en del av utgiftene til læreanalyse og veiledning og må søkes. Det kan også søkes tilskudd til reiseutgifter. Oppdaterte retningslinjer for tilskudd fås ved henvendelse til e-post: sekr@tilskuddsordningen.no

Søknadsfrist 15. februar 2024



»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.