Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser


Styret for fondet har gleden av å lyse ut prosjektmidler for 2024.

For informasjon om prosjekter som kvalifiserer for søknad om tildeling, se retningslinjene for fondet nedenfor. Stipendet for 2024 er på kr. 30 000,-. 

Søknader sendes til Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser, v/ Norsk psykoanalytisk forening, Fr. Nansens vei 17, 0368 Oslo eller e-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist er 15. april 2024.

Kontaktperson: Line Stänicke, e-post: line.stanicke@gmail.com

Med vennlig hilsen
Styret


Vedtekter til Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser

Fondets vedtekter:

§ 1

Etablering og formål

 1. Øystein Nilsen fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlig psykiske lidelser er opprettet med virkning fra 12.01.2022
 • Til fondet har Øystein Nilsen innbetalt som en startkapital til fondet kr. 500.000,-.
 • Fondets midler skal brukes til utdeling av stipender til psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser primært til enkeltpersoner i tråd med fondets formål.

§ 2

Administrasjon av fondet

Fondets midler skal forvaltes av et styre med følgende sammensetning og oppgaver:

 1. Fondet skal ha inntil 5 medlemmer med følgende sammensetning:
 • Øystein Nilsen eller den han utpeker.
 • 3 medlemmer fra Norsk Psykoanalytisk forening
 • 1 kandidat ved Norsk Psykoanalytisk forening.
 • Medlemmene velges for 2 år og kan ta gjenvalg en gang. Fondets grunnlegger Øystein Nilsen er ikke på valg.
 • Styret utnevner selv sin egen leder på konstituerende møte og senere på første møte etter hvert valg.
 • Styret fører protokoll over sine møter. Denne skal undertegnes av de tilstedeværende medlemmer.
 • Styret har møte når leder bestemmer det eller når minst 2 av styremedlemmene krevet det. Styret skal ha møte i forbindelse med utdeling av stipender etter søknadsfristen er utløpt. 
 • Styret kan også oppnevne en ad hoc komite for fagfelle-vurdering («peer review»)
 • Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. 
 • Ved endring av fondets vedtekt kreves simpelt flertall.
 1. Styret skal årlig utarbeide beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår.
 • Styrets hovedoppgave er å avgjøre søknader om stipender i henhold til retningslinjer som fremkommer under § 3.
 • Styret har ansvar for å engasjere regnskapsfører og eventuelt revisor.

§ 3

Retningslinjer for tildeling av stipend

Fondets midler skal benyttes til prosjekter som bidrar til fremme av fondets formål som følger:

 • Psykoanalytisk forskning om psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser (som alvorlige personlighetsforstyrrelser.)
 • Formidling av psykoanalytisk teori og forskning knyttet til psykose og alvorlige psykiske lidelser
 • Kunnskap om utvikling av alvorlig psykisk lidelse i et psykoanalytisk perspektiv som inkluderer tidlig psykologisk utvikling.
 • Psykoanalytisk sosiologi og kritisk teori.

§ 4

Utlysning og søknadsprosess og nærmere om søknaden

Styret beslutter årlig det beløp som skal utbetales til stipend etter søknad.

 1. Utlysning finner sted årlig senest den 15.01. Utlysning finner sted i foreningens månedsbrev og på internettsiden til Norsk Psykoanalytisk Institutt.
 • Søknadsfrist settes årlig til den 15.04.
 • Det kan søkes om kasuistiske studier; teoretiske/epistemologiske/historiske prosjekter eller systematiske forskningsprosjekter, for eksempel prosess og resultat av psykoanalytisk behandling ved de nevnte tilstander.
 • I søknaden må prosjektbeskrivelsen inneholde en beskrivelse av målsetning, relevans, problemstilling, metode, plan for gjennomføring og budsjett, slik at styret kan vurdere den faglige kvaliteten av prosjektet før eventuell tildeling av midler.

Søkeren må levere en beskrivelse av prosjektet med tidsplan og budsjett. Det skal leveres en rapport med regnskap innen ett år etter tildeling. For mindre prosjekter kan det holde med en beskrivelse av hva pengene er brukt til. 

 • Det kan gis stipend til forskning og skriving av rapporter, tapt inntekt for å kjøpe seg fri fra ordinært arbeid og andre kostnader som er helt nødvendige for å få gjennomført prosjektet. Fondets midler skal ikke dekke reiser, kjøp av elektronisk utstyr, konferanser og liknende type kostnader.
 • Søkere kan være medlem i Norsk Psykoanalytisk forening eller kandidater ved Norsk Psykoanalytisk institutt, studenter til profesjonsstudiet i psykologi, kandidater til mastergrad, PhD og postdoc i relevante universitetsfag.

§ 5

 Tildeling av midler og utbetaling

 1. Fondets styre skal etter behandling av alle innkomne søknader beslutte hvilke søknader som innvilges stipend.
 • Det avsettes et beløp på maksimum kr. 30.000 årlig som kan fordeles på en eller flere søknader. En student kan maksimalt få kr. 10.000,-. Utbetalt beløp årlig kan økes dersom fondets kapital tilsier det. Dette avgjøres av styret. 
 • Offentliggjøring av tildelte stipender finner sted på sommermøte i Norsk Psykoanalytisk forening.
 • Innvilgede stipender utbetales etter den offisielle tildelingen, jfr pkt c).
 • De som har fått tildelt stipend må levere rapport om gjennomføring av prosjektet med regnskap innen et år etter tildeling, jmf. § 4, punkt d)
 • Dersom beløpet ikke er benyttet innen et år etter tildeling eller beløpet ikke er benyttet til innvilget formål, skal tildelt stipend i sin helhet tilbakebetales til fondet.

§ 6

Tilførsel av kapital til fondet 

 1. Fondets kapital kan økes og det er ønskelig at fondets kapital videreutvikles. Dersom det kommer tilbud om økning av fondets kapital skal dette behandles og godkjennes av styret.
 • Styret kan kun godkjenne økning av kapitalen så lenge formålet er det samme som i 

Fondet og samme målgruppe.

 • Fondets midler kan investeres i rentefond med lavrisikoforvaltningsstrategi med bistand fra fondsforvalter.

§ 7

Avvikling/opphør

 1. Dersom det besluttes at fondet skal avvikles eller at det på annen måte opphører, skal innestående midler tilfalle Norsk Psykoanalytisk forening og midlene skal i størst mulig grad benyttes til det samme formål og til samme målgruppe.
 • Det er kun styret som kan beslutte avvikling/opphør av fondet.

Comments are closed.