Gå i psykoanalyse?

Dersom du ønsker å gå i psykoanalyse som voksen, kan du henvende deg direkte til den enkelte psykoanalytiker. Se Inntaksliste 2023  for en oppdatert oversikt over psykoanalytikere

Klikk her for å les mer om psykoanalyse for barn og unge

Klikk her for å lese mer om psykoanalyse

Norsk psykoanalytisk instituttet har en ordning kalt pasientformidlingen der vi formidler pasienter til psykoanalytisk behandling fire ganger pr. uke over flere år.

Pasientformidlingen ved Norsk psykoanalytisk institutt er et tilbud til de som ønsker psykoanalytisk behandling. Formålet med en vurdering i Pasientformidlingen er å avklare om psykoanalyse er en egnet og hensiktsmessig behandlingsform for søkeren, samt å videreformidle søknader til terapeuter som har ledig kapasitet. Pasientformidlingen hjelper ikke med å finne andre psykoterapitilbud enn psykoanalyse, men kan gi informasjon om alternative behandlingsmuligheter.
I en psykoanalytisk behandling utforskes både følelsesmessige, tankemessige, og atferdsmessige mønstre som kan ha bidratt til problemer og symptomer. Forholdet mellom pasient og terapeut er av stor betydning i behandlingen. Psykoanalytisk behandling innebærer et forpliktende og langvarig samarbeid mellom pasient og terapeut, og er en dyptgripende behandlingsform som innebærer regelmessige timer 4 ganger per uke gjennom flere år. De hyppige timene og den langvarige behandlingen er en forutsetning for å kunne endre automatiserte adferds- og relasjonsmønstre hos pasienten. For mer utførlig informasjon om psykoanalyse; se våre nettsider www.psykoanalyse.no, eller andre tilsvarende nettsider i den svenske, danske, eller i engelskspråklige foreninger.

Terapeuter
Terapeutene har grunnutdanning som lege eller psykolog, med spesialisering i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri eller klinisk psykologi. For å kunne praktisere som psykoanalytiker i Norge, tilknyttet Norsk psykoanalytisk forening (NPF) og Norsk psykoanalytisk institutt (NPI) og International Psychoanalytic Association (IPA), må terapeutene gjennomgå en minimum 6 års videreutdanning i psykoanalytisk behandling. Terapeutene arbeider vanligvis i sykehus, DPS og offentlige klinikker eller selvstendig praksis. Ved Norsk psykoanalytisk institutt finnes to grupper terapeuter; ferdig utdannede psykoanalytikere med ovennevnte bakgrunn, og terapeuter (kandidater) i videreutdanning i psykoanalyse.

Terapeuter som benytter seg av pasientformidlingen ved NPI er ofte under videreutdanning til å bli psykoanalytiker. Terapeuten kan noen ganger når det er nødvendig, dele noen personopplysninger om den som går i analyse med sin veileder. Veilederen er underlagt samme taushetsplikt som terapeuten.
Dersom en gjerne vil gå i psykoanalyse, men ikke ønsker et tilbud i Pasientformidlingen, kan man søke direkte til psykoanalytikere oppført på listen på psykoanalyse.no. Disse behandlerne er medlemmer i NPF og IPA. I så fall sendes samme type søknad til individuelle behandlere som til Pasientformidlingen.

Søknad om behandling
Skriftlig søknad om psykoanalytisk behandling sendes Instituttets adresse: Pasientformidlingen, Norsk psykoanalytisk institutt, Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo. Søknaden skal inneholde fødselsnummer, adresse, telefonnummer og informasjon om hvem søkeren er. Søkeren bør skrive litt om sin bakgrunn, oppvekst, utdanning, arbeid, interesser, familieforhold og de utfordringer og problemer han/hun ønsker hjelp for. Henvisning fra fastlege skal legges ved, og det bør opplyses om eventuell tidligere behandling, og hvem som har anbefalt psykoanalyse.
Epikrise(r) fra tidligere behandling(er) skal vedlegges om de foreligger.

All informasjon behandles i henhold til gjeldende lovverk om journalføring, konfidensialitet og taushetsplikt. Søkeren kan be om innsyn i Pasientformidlingens behandling av personopplysninger.

Man kan forvente svar fra Pasientformidlingen innen 30 dager. Vurderingen tar vanligvis en til to timer. Eventuell psykoanalytisk behandling vil ikke bli hos den analytiker som foretar vurdering for Pasientformidlingen. Pasient og henviser vil få en tilbakemelding om resultatet, som kan bety at søker blir overført på venteliste, eller alternativt andre anbefalinger i tilfeller der psykoanalyse ikke er aktuelt.

Pasienter
Alle interesserte er velkommen til å søke om psykoanalyse. Imidlertid vil pasienter med omfattede funksjonssvikt, som f. eks. har vært innlagt flere ganger i psykiatrisk sykehus, eller er i behov av vedvarende psykofarmakologisk behandling, erfaringsmessig ikke kunne følge opp de hyppige timeavtalene. Pasienter med slike problemer vil vanligvis ikke bli vurdert av Pasientformidlingen. De kan eventuelt søke direkte til en erfaren psykoanalytiker (se adresseliste, psykoanalyse.no) eller andre steder for et tilbud med lavere timeantall per uke.

Pasienter under 18 år
I vårt tilbud inngår også behandlinger for aldersgruppen under 18 år. Barneanalytikerne tar imot foreldre med sped- og småbarn, og barn eller ungdom til psykoanalytisk behandling 4t/uke. Slik behandling vil vanligvis også innebære foreldreveiledning parallelt med barnets terapi. Spedbarn kommer alltid sammen med en eller begge foreldre.

Henvendelser gjøres på telefon eller med skriftlig søknad til:
Norsk psykoanalytisk institutt
Fr. Nansens vei 17
0369 OSLO
Tlf. 22 60 58 20
E-post: post@psykoanalyse.no

Comments are closed.