Hva er psykoanalyse?

Fbenk

Psykoanalyse er både en teori om menneskets følelse- og tankeliv, en behandlingsmetode og en forskningsmetode. En av psykoanalysens viktigste antagelser er at vi mennesker i stor grad influeres av psykiske prosesser som vi ikke overskuer – som er ubevisste. Dette kan være spor og minner fra tidligere relasjonelle opplevelser, fantasier og forestillinger eller indre konflikter og måter vi har lært å beskytte oss mot smerte og frykt på. I den psykoanalytiske behandlingen legges det til rette for å kunne nærme seg og forstå mer av hvordan disse prosessene virker inn i livet vårt.

 

Den psykoanalytiske behandlingen baserer seg på regelmessige, fortrolige samtaler over tid. Analytiker og analysand møtes 3-5 ganger i uken, som oftest gjennom flere år. Vanligvis ligger analysanden på en divan for å gjøre det lettere å rette oppmerksomheten mot egne tanker og følelser. En grunntanke i den psykoanalytiske behandlingsteorien er at konfliktfylte og vanskelige minner, fantasier og ønsker som har vært med på å forme vårt liv og vår væremåte, på ulike måter vil komme til uttrykk i den psykoanalytiske situasjonen og i relasjonen til analytiker. Den psykoanalytiske relasjonen, med sine hyppige og regelmessige samtaler over lang tid, inviterer på en særlig måte til at det som har blitt holdt borte kan komme til uttrykk, arbeides med og finne et språk. Den psykoanalytiske metoden arbeider ut i fra det unike ved hver enkelt person og retter seg mot hele den personlige fungeringen, ikke bare de psykiske symptomer eller problemer. Gjennom å arbeide med de tanker og følelser som oppstår under behandlingen og i relasjonen til analytiker, vil en kunne få en bedre og mer nyansert forståelse av seg selv, en endret selvopplevelse og større frihet til å møte andre mennesker og livet på nye og mindre fastlåste måter. Psykoanalyse er en behandlingsform som krever tid og engasjement, men for mange veier ønsket om grunnleggende og varige endringer opp for det en analyse krever i hverdagen.

Den psykoanalytiske teorien ble opprinnelig utviklet av Sigmund Freud fra 1890-årene fram til 1930-tallet, og den har gjennom de siste 100 årene hatt en betydelig innvirkning på den vestlige kulturs forståelse av mennesket. Psykoanalysen har også gitt viktige bidrag til forståelse av kunst, kultur og samfunn. Faget har vært i en levende utvikling etter Freuds død og preges i dag av at det finnes flere ulike teoretiske tilnærminger som lever side om side. Men selv om ulike retninger vektlegger forskjellige aspekter, finner vi noen felles grunnleggende antakelser: relasjonenes betydning for mennesket, den særlige betydningen av de tidlige barndomsrelasjoner, tilstedeværelsen av ubevisste psykiske prosesser, at menneskets følelser, ønsker og tanker ofte er motsetnings- og konfliktfylte, at vi beskytter oss mot smerte og angst på måter som ofte er ubevisst for oss. Og at ubevisste relasjonsmønstre, fantasier og konflikter vil melde seg i den analytiske relasjonen – det psykoanalysen kaller overføring.

Psykoanalysen er også en forskningsmetode. Gjennom dybdestudier av enkeltpersoners behandlingsprosess kan vi få innsikt i sider ved menneskets psykiske fungering som kan være vanskelig å nå gjennom andre metoder. Den psykoanalytiske teorien er i stor grad utviklet på bakgrunn av de observasjoner og erfaringer som er gjort gjennom praktisering av den psykoanalytiske behandlingsmetoden. Da den psykoanalytiske praksisen, og de pasienter som søker analyse, alltid eksisterer i en historisk og kulturell kontekst, vil dette også prege teoriutviklingen. Vi ser for eksempel at det i de siste tiårene har vært et økt fokus på temaer som relasjonenes betydning, depresjoner og selvfølelsesproblematikk og på hvordan en kan forstå psykens arbeid, eller manglende arbeid, med intense og vanskelige affekter (symbolisering/mentalisering) – problemstillinger som synes relevante i vår tid. I tillegg til den kliniske psykoanalytiske forskningen driver psykoanalytikere også annen psykoanalytisk relevant akademisk forskning.

Klikk her for mer informasjon om utdanningen

Klikk her for mer informasjon om å gå i psykoanalyse

 

Comments are closed.