For barn og ungdom

Barns psykiske problemer: Vokser de det av seg?

Barnets/ungdommens psykiske problemer kan komme til uttrykk på forskjellige måter. Det kan være forbigående problemer med for eksempel søvn, tristhet, angst og uro osv. som barnet/ungdommen kan vokse i fra. Men i blant forverres vanskelighetene og barnet/ungdommen utvikler vedvarende symptomer. Det kan også bli vanskelig for dem som er rundt barnet/ungdommen: familien, kamerater, barnehagen og skolen.

Det kan skape skyldfølelse hos foreldre og søsken, som igjen kan anklage seg selv og andre for vanskeligheter de ikke forstår eller har kunnet gjøre noe med.

Onde sirkler kan brytes med profesjonell hjelp. Barnets/ungdommens problemer og omgivelsenes uro kan skape en fastlåst situasjon. Det kan føre til onde sirkler der barnet/ungdommen kan få bekreftet sin opplevelse av at ingen forstår det, og derforeldrene opplever at de ikke når frem til barnet/ungdommen. Slike onde sirkler kan brytes med profesjonell hjelp. Familien kan få hjelp til å for stå hvordan barnet/ungdommen tenker ”innerst inne”, og barnet/ungdommen kan få anledning til å uttrykk seg og derved endre fastlåste mønstre.

Lenke til Informasjonsskriv om intensiv barne- og ungdomspsykoterapi

Les: Tre kasushistorier

Hva er barne- og ungdomsanalyse?
Barne- og ungdomsanalyse er en intensiv behandling for barn og ungdom med psykiske plager.Behandlingen innebærer at barnet/ungdommen møter analytiker (dvs en lege eller psykolog med spesialisering innenfor barneanalyse) 4 til 5 dager i uken, 45 min hver gang, oftest over flere år. Barn uttrykker sine tanker og fantasier ikke bare i ord, men også i handling og lek. Barnet får sin egen skuff med leker og formingsmateriale til å uttrykke seg med og iscenesette sin indre verden. Barnet kan selv velge hvordan det vil anvende tiden og det materialet som tilbys i rommet. Uansett hva barnet velger, er analytiker tilstede og iakttar, lytter og forsøker å forstå hva barnet ønsker å formidle. Barnet vil etter hvert utforme og fremstille sine fantasier, følelser og tanker overfor analytiker. Analytiker blir derved en midlertidig betydningsfull person i barnets liv, og i forholdet til henne eller ham kan barnets problemer komme til syne og bearbeides.

Ved arbeid med ungdom er det som oftest ikke aktuelt med lekemateriale.

De uttrykker seg gjennom samtale og iblant ved å bruke formingsmateriale og tegning. Det vesentlige arbeidet foregår her som ved barneanalyse gjennom tilknytning til analytiker, og ved at de får uttrykt sine følelser og fantasier.

Hvorfor så ofte?
Å gå til behandling 4 til 5 ganger i uken er en stor inngripen i barnets og familiens liv. Mange vil kanskje spørre seg hvorfor det er nødvendig å komme så ofte. Bakgrunnen for en så intensiv behandling er å sikre at barnets eller ungdommens problemer kommer inn i analyserommet på en slik måte at man får en god forståelse av vanskelighetene og at man får arbeidet gjennomgripende med dem. Dette skjer i relasjon til analytiker. Det tar tid å bygge en tillitsfull relasjon, slik at barnets eller ungdommens vansker overføres til analytiker og analyserommet. Det er derfor behov for kontinuitet og hyppighet i kontakten for å utvikle en så dyp og tillitsfull relasjon som er nødvendig for at endring skal finne sted. Av den grunn er det viktig med terapitimer flere ganger i uken.

Erfaring viser at når barn og ungdom slik kan plassere sine problemer hos analytiker, vil vanskene ofte avta. En slik umiddelbar bedring tyder ikke nødvendigvis på at arbeidet er sluttført. Men barnet/ungdommen er underveis, og kan fortsette på oppklaringsarbeidet i timene sammen med analytiker. Det trengs tid til gjennomarbeiding.

Barnet har behov for kontinuitet og hyppighet i kontakten for å utvikle en så dyp og tillitsfull relasjon til analytiker som er nødvendig for endring. Det er derfor viktig med terapitimer flere ganger i uken.

Virkelighet og fantasi

Barn har lett for å blande sammen fantasi og virkelighet, og har derfor vansker med å tolke sine opplevelser på en realistisk måte. Dette endrer seg først når de har utviklet klare forestillinger om seg selv og omverdenen. Krokodiller under sengen og tyver i soverommet blir borte med alderen. Men hos noen barn vil angsten vedvare. For de som står barnet nær kan det være vanskelig å forstå hvordan barnet feiltolker sine omgivelser. Dette kan skape onde sirkler som ofte bare kan brytes med profesjonell hjelp.

Mange foreldre har skyldfølelse når barnet deres har problemer, og er derfor redde for at behandler vil anklage dem som foreldre. Barnets problem har ofte ikke å gjøre med hva foreldrene har gjort eller ikke, men snarere med hvordan barnet har oppfattet eller misoppfattet hendelser og situasjoner. Analysens oppgave vil blant annet være å hjelpe barnet/ungdommen til å skille ut hva som stammer fra en indre fantasiverden og hva som kommer fra de ytre omgivelsene slik at barnet/ungdommen skal få et mer realistisk forhold til omverdenen. I en psykoanalyse kan barnet /ungdommen ”spille ut” sin indre fantasiverden med alle sin konflikter og dramaer sammen med analytiker.

På den måten bearbeides vanskelige følelser, angsten blir mer begripelig og lettere å håndtere.

Tre kasushistorier

Hva slags utdannelse har en barne- og ungdomspsykoanalytiker?

Barne- og ungdomspsykoanalytikere har sin utdannelse fra psykiatrien, og utdannelsen er forbeholdt psykologer og leger. For øyeblikket finnes det 10 analytikere som arbeider med barn og ungdom i psykoanalyse som alle er i privatpraksis med driftstilskudd. Behandlingen er gratis. Barne-og ungdomspsykoanalytikere har bred erfaring med barns psykiske vanskeligheter og kan vurdere hva som er normalt for alderen, eller om det er tegn på at barnet/ungdommen trenger hjelp for å finne ut av sine problemer.

Hvor skal man henvende seg?

Vil du vite mer om psykoanalyse for barn og ungdom, kan du henvende deg til Norsk psykoanalytisk institutt, telefon: 22 60 58 20 eller e-post til: post@psykoanalyse.no.

Comments are closed.