Foreningen

Norsk psykoanalytisk forening

Psykoanalysen i dag

Foreningens formål er å fremme psykoanalysen ved å utveksle ideer og forskning nasjonalt og internasjonalt, og stå for utdanning og etterutdanning. Den psykoanalytiske utdannelse gir innføring i de viktigste tradisjoner i dagens psykoanalyse. Psykoanalysen i Norge er forankret i Freuds grunnleggende oppdagelser, men psykoanalysen er en teori og behandlingsmetode som har gjennomgått betydelige endringer siden Freuds tid. Klinisk teoriutvikling, forskning innen f.eks utviklingspsykologi, nevrovitenskap og effektstudier, har bidratt til nye erkjennelser og kontinuerlig utvikling innen psykoanalytisk teori og metode. Foreningen er engasjert i den kritiske debatt som foregår om psykoanalysens stilling både som behandlingsmetode og som teori og forståelsesmåte.

Norsk psykoanalytisk forening har i dag 101 medlemmer og 46 kandidater. Medlemmer og kandidater er psykiatere og psykologer som arbeider innen psykisk helsevern eller innen akademia. De fleste driver behandling av barn, ungdom og voksne i stillinger ved psykiatriske poliklinikker, sykehus og i privatpraksis som avtalespesialister. Ved Universitet og Høyskoler er psykoanalytikere involvert i undervisning og forskning.

Psykoanalyse gir grunnlagskunnskap om mennesket. Ingen annen metode gir en slik mulighet til å gå i dybden på et individs psykologi. Dette bidrar til utvikling av begreper og forståelsesmåter som har generell verdi for å forstå mennesket også utenfor analyserommet. Utdannelsen gir altså en forståelse av menneskets psykologi, som kan anvendes i mange typer arbeidsrammer.

Norsk psykoanalytisk forening bidrar også til å bringe psykoanalytiske perspektiver for forståelse av film, litteratur, musikk og kunst, og har arrangementer på Litteraturhuset i Oslo og Cinemateket, hvor psykoanalytikere holder foredrag.

Norsk Psykoanalytisk Institutt har siden tidlig på 80-tallet mottatt økonomisk støtte for driften fra det offentlige. I dag er det nærmere 20 private institutter/foreninger som mottar et slikt driftstilskudd fra Helsedirektoratet. Det er dessuten mulig for kandidater å få dekket deler av sine utgifter til utdannelsen gjennom en egen tilskuddsordning for videreutdannelse.

Henvendelser kan skje til:

Norsk Psykoanalytisk Forening
Fr. Nansens vei 17
0369 OSLO

Tlf. 22 60 58 20
E-mail: post@psykoanalyse.no

 

Comments are closed.