UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i klinisk psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.
 

» Les mer


Utdanningen består av parallelle og samtidige læringserfaringer gjennom deltagelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer (metodespesifikk)veiledning og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi.

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). 

Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også fanene om utdanningen på instituttets hjemmeside.

Informasjon om fremtidig økonomisk støtte fra tilskuddsordningen vil bli oppdatert på hjemmesiden.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes: Norsk psykoanalytisk institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo. Tlf. 22605820. E-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist 1. mars 2022 


»

Freuds bar på turne til Litteraturhuset i Trondheim:

Svein Haugsgjerd vil holde foredraget: «Psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag»

» show more

Svein Haugsgjerd, psykoanalytiker og forfatter, nå aktuell med debattboka «Psyke under press, samfunn i endring», kommer til Freuds bar (på turnè) på Litteraturhuset i Trondheim 2. mars 2023. Han vil da snakke om psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag. Psykoanalyse er en behandlingsmetode, men ikke uten et engasjert forhold til vesentlige samfunnsmessige spørsmål. Fra Sigmund Freuds brevveksling med Albert Einstein i 1932 om krig, den gang som nå, etablering av det psykoanalytiske miljøet i Norge og utvikling frem til nåtidens rammer i helsevesenet, vil Haugsgjerd ta oss med inn i det psykoanalytiske rommet. Sentralt er den analytiske holdning, som søker å forstå fremfor å forklare individ og samfunn.

Haugsgjerds omfattende forfatterskap strekker seg fra tidlig 1970 og er fremdeles pågående. Gjennomgående engasjement og krevende spørsmål til etablerte strukturer, medførte at han allerede som ung lege og psykiater var en viktig bidragsyter for et mer humanistisk orientert psykisk helsevern. Med et særlig hjerte for yngre psykotiske langtids-pasienter på Gaustad sykehus ble avdeling Kastanjebakken etablert. Gjennom sitt daglige virke og forfatterskap kan en si at den moralske standarden for hvordan en tenker om og behandler mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer ble hevet. Hans faglige innflytelse både nasjonalt og internasjonalt bærer fortsatt frukter. I samfunnsdebatten er neppe siste ord sagt. 

Dato: 2. mars kl. 19.30
Sted: Litteraturhuset i Trondheim, Kongens gt. 2, 7011 Trondheim
Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim: www.litteraturhusetitrondheim.no

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening og Litteraturhuset i Trondheim

»

Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser


» show more

For informasjon om prosjekter som kvalifiserer for søknad om tildeling.
Stipendet for 2023 er på kr. 30 000,-. 

Søknader sendes til Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser, v/ Norsk psykoanalytisk forening, Fr. Nansens vei 17, 0368 Oslo eller e-post: post@psykoanalyse.no

Søknadsfrist er 15. april 2023.

Kontaktperson: Line Stänicke, e-post: line.stanicke@gmail.com

»

UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant legespesialitet.

Utdanningen består av deltakelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig arbeid.

Utdanningen tilbyr en unik mulighet til å bli bedre kjent med egne sterke og sårbare sider, og gir dermed et godt grunnlag for å mestre de utfordringene som møtet med pasienter kan gi, det være seg i psykisk helsevern, selvstendig praksis eller andre deler av helsetjenesten.

» show more

For psykologer:

Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester forutsatt samtidig minst 70 timer metodespesifikk veiledning (av det totale antall veiledningstimer som psykologforeningen har krav om)  og at alle øvrige krav fra psykologforeningen er oppfylt  (jmf. psykologforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Det er psykologforeningen som i sin helhet godkjenner spesialiteten i psykoterapi.

For Leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten). Interesserte kan henvende seg til instituttets sekretær for ytterligere informasjon. Se også instituttets hjemmeside, www.psykoanalyse.no

Instituttet har avtale med HELFO som tilsier at kandidater får refusjon for de utdanningsrelaterte analysene inntil 5 år og inntil 12 timer i uken.

Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

Denne ordningen ble fra Statsbudsjettet for 2020 overført til de regionale helseforetakene. Ordningen er videreført.
Tilskuddsordningen dekker en del av utgiftene til læreanalyse og veiledning og må søkes. Det kan også søkes tilskudd til reiseutgifter. For mer informasjon kan tilskuddsordningen kontaktes på e-post: sekr@tilskuddsordningen.no

Søknadsfrist 1. februar 2023»

Freuds bar på Ingensteds 24. november: Per Are Løkke «Alt vi ikke ser»


» show more

Forståelsen av barn og ungdoms psykiske helse har havnet i det vi kan kalle et «selvfølelsesparadoks». Aldri har de unge blitt så mye sett og bekreftet av foreldre og samfunn, aldri har de følt seg så dårlig. Spesialist i barne-og ungdomspsykologi Per Are Løkke vil med utgangspunkt i romanene «Hva er det med mor» (2000) og «15 år – den revolusjonære våren» (2022) av Vigdis Hjorth, utforske dette paradokset. Han vil bruke psykoanalytiske teorier sammen med Vigdis Hjorths romaner til å spørre om det er noe ved ungdomsfasen vår kultur overser i vårt fokus på å identifisere ungdommens psykiske helse. Vi ser overflaten, men ikke den grunnen som alt liv springer ut i fra. Vigdis Hjorths roman «15 – den revolusjonære våren» gir oss innblikk i mange av de stillferdige, usynlige og langsomme prosessene som fører til ungdommens vekst og utvikling. Ikke minst handler dette om motet til å forflytte seg fra familiens felt og inn i seg selv. Kanskje de altfor nære foreldrene og symptompsykologien bidrar til å vanskeliggjøre denne forflytningen for dagens ungdom.

Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, 0182 Oslo.

Billetter selges på TicketCo.
Pris kr. 200,-/ Student kr. 100,-.

»

Fulltegnet: Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi – oppstart i januar 2023

» Les mer

Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Institutt tilbyr kurssekvens over halvannen til to år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer. Programmet ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, revidert i 2018. Det vil være 6 kullsamlinger á to dager over halvannet – to år.

Innhold i kursene vil omhandle: utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Kursene består av en blanding av obligatorisk lesing på forhånd, diskusjon av teori, praktiske eksempler og veiledningssekvenser som kursdeltakerne forbereder. Alle lærerne er erfarne psykodynamiske psykoterapeuter og/eller psykoanalytikere.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det stilles krav til et valgfritt program til denne spesialiteten. For øvrig viser vi til Psykologforeningens hjemmeside vedr. spesialistordningen.

Oppstart i januar 2023.

Forlenget søknadsfrist til 15.11.2022. Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift blir fastsatt til høsten og vi følger priser på tilsvarende kurs hos Norsk Psykologforening.

Deltakerantall: maks 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.

Påmelding er bindende, og deltagelse på alle samlingene er obligatorisk.

Les mer og finn søknadsskjema på hjemmesiden til Institutt for Psykoterapi her:

»

Freuds bar 19. august på Litteraturhuset i Oslo

Erfaringens trykk – Min vei til «Våre heroiske liv».
Karin Haugane i samtale med Irene Engelstad

 

» Les mer

Karin Haugane har gjennom mer enn 30 år skrevet dikt, essay og sonetter, siste utgivelse er diktsamlingen «Våre heroiske liv» fra i fjor. Hun har også gjendiktet poeter som Robert Frost, Ingeborg Bachmann og Arthur Rimbaud. Grunnmotiver i Hauganes diktning er kjærligheten og tapet, og et stadig erkjennelsesarbeid for å finne form og språk for erfaring.

I 2020 ga hun ut den sterke og dypt personlige essaysamlingen «Språk og erfaring» hvor hun skriver om det hun kaller «de store europeiske katastrofenes lyrikere» som Paul Celan, Gunvor Hofmo og Tomas Tranströmer. Flere av essayene tematiserer det utsatte og sårbare barnet. I teksten «Barnet som vitne» forteller Haugane om sine egne barndomserfaringer av å være vitne til trusler og vold i hjemme og om den grufulle hendelsen i 1983 hvor faren skjøt hennes mor og seg selv. En katastrofe som Haugane selv har beskrevet utløste et sterkt uttrykksbehov og en trang til å skrive – det ble en «hemmelig nøkkel» til det skapende rommet. 

I 2021 ble Karin Haugane tildelt Aschehougprisen, en ærespris som blir gitt til et helt forfatterskap. I juryens begrunnelse står det om Hauganes bøker:

«Haugane er, om noe, en erindringspoet, diktningen et forsøk på å «stable en liten virkelighet på beina» gjennom et stadig arbeid med å formgi det tapte. De urolige, voldsomme skildringene av sønderrivelse, katastrofe og kjærlighetsgalskap; de på overflaten stillferdige, men nesten desperate sonettene hun i de siste tre samlingene har dyrket; det avklarte blikket til et voksent menneske som leser sitt eget liv i essayboka Språk og erfaring

Irene Engelstad har skrevet en rekke artikler og bøker om norske forfattere, med ulike temaer knyttet seksualitet, begjær, skam, medlidenhet for å nevne noen. Hun har redigert bøker om litteratur, psykoanalyse og etikk. Fra 1985 til 2011 arbeidet hun som sjefredaktør og hovedkonsulent i Gyldendal forlag, og fra 1993 til 2014 som professor II ved UiO.

Engelstad publiserte essayet «Å være vitne» om Karin Hauganes forfatterskap i Vinduet i år. 

Denne kvelden vil Engelstad samtale med Haugane om hennes forfatterskap og hvordan å finne språk til erfaringer, også de som er språkløse.

Billettene selges via TicketCo som tidligere, kr. 200,- / studenter kr. 100,-. 

Velkommen!

»

22 nd Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference:
In search of change: Psychoanalytic process and outcome

Friday, September 23rd – Sunday, September 25th, 2022

Oslo, Norway

 

» Les mer

»


Program 

Friday, September 23rd

12.30-1.00 pm Registration 


1.00 – 1.15 Welcome: Siri Gullestad, Chair, IPA Research Committee

                          Bjørn Lau, Head of Department of Psychology, University of Oslo

1.15 – 2.30 John Clarkin (New York): Trajectory of change in psychotherapy: The individual and the group.

Discussant: Stephan Hau

            Chair: Marianne Leuzinger-Bohleber

2:30 – 3.00 Coffee Break

3.00 – 4.15 Mary Hepworth (formerly Mary Target) (London) Strength in diversity? Experiences in using quantitative and qualitative methods, to assess outcomes and processes in child psychoanalytic psychotherapy.

            Discussant: Cecilie Hillestad Hoff

            Chair: Siri Gullestad

4.15 – 5.30 Marianne Leuzinger-Bohleber (Frankfurt am Main): » Spider threads were all around him”. Why high-frequency psychoanalysis could be an indication for severe developmental blockages in «emerging adulthood“. Clinical Research from the MODE study.

Discussant: Tamara Fischmann/ Gilles Ambresin

Chair: Rogerio Lerner

5.30 – 6.30 Refreshments

6.30 – 7.45 Mark Solms (Capetown): What is the Mechanism of Change in the Talking Cure?

            Discussant: Siri Gullestad

Chair: Erik Stänicke

Saturday, September 24th

9.00 – 10.15 am Hanne Strømme (Oslo) & Stephan Hau (Stockholm): Learning to deal with the transference – therapists change in training

Discussant: Ida Stange Bernhardt

Chair: Andrea Rodriguez Quiroga

10.15 – 10.30 Coffee Break

10.30 – 11.45 Juan Pablo Jimenez (Santiago, Chile). In the footsteps of Kandel. Epigenetics and therapeutic change.

            Discussant:

            Chair:

11.45 – 12.45 Lunch Break & Poster Session

12.45 – 14.00 Werner Bohleber (Frankfurt am Main): Self-agency and self-reflection – building blocks for a dual self theory

Discussant: Erik Stänicke

Chair: Stephan Hau

2.00 – 3:15 Rogerio Lerner (São Paolo): Psychoanalytic treatment with mothers and siblings of children with autism spectrum disorders

Discussant: Mette Hvalstad/ Tonya Madsen

Chair: John Clarkin

3:15-3:45 Coffee Break


3.45 – 6.00 pm Parallel panels

Panel 1: Flight, Human rights Violations and forced exile. Psychoanalytic reflections on recent research (Sverre Varvin, Marianne Leuzinger-Bohleber, Gertraud Schlesinger-Kipp)

Panel 2: Possible contributions of the 3-LM Model for training ((Andrea Rodriguez Quiroga, Margaret Ann Hanly, Mette Hvalstad)

Panel 3: Panel for RTP-fellows

Panel 4: In search of the in-between: A microanalytic method for investigating the psychotherapeutic process (Juan Pablo Jimenez, Hanne Strømme)

6:00 pm Reception

Sunday September 25th

9.00 – 10.15 am Line Stänicke (Oslo): The self and self-harm – towards a more nuanced understanding of self-harm in adolescence

 Discussant: Marianne Leuzinger-Bohleber

 Chair: Sverre Varvin


10.15 – 11.30: Clara Schejtman (Buenos Aires): The mutual dialogue between research and clinical work in early infancy 

Discussant: Alexandra Harrison

Chair: Mette Hvalstad

11.30 – 12.00 Coffee Break

12.00 – 13.15 Stephan Döring (Vienna): Diagnosis of Personality Organization – Towards the Evaluation of Severity and Change

Discussant: Steinar Lorenzten

Chair: Mary Hepworth

13.15 – 13.45 pm Final Panel 

Venue: Department of psychology, University of Oslo

Registration:

All registrations, cancellations, alterations: Email to Anne Kullebund, post@psykoanalyse.no

Please give your name, email address and affiliation (e.g. university, society). Payment will count as registration. 

Conference Fees

The conference fee includes lunch, refreshments and reception on Saturday

Registration after 10th June 2022

Standard Ticket                      300 € (NOK 3000,-)

Student fee                                    100 € (NOK 1000,-)

Candidates in psychotherapeutic training              250 € (NOK 2500,-)

Day Ticket                            150 € (NOK 1500,-)

Please supply a copy of a document confirming student status.

If applying for a candidate/fellow ticket please provide evidence of your institute

Cancellation until 1/8/22: 100% refund

Cancellation from 01/8/22 to 1/9/22: 50% refund

Cancellation after 1/9/22: no refund

Banking Information

Nordea Bank, Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Kontonr. 6039.05.89207

IBAN NO1960390589207

Hotels

We have made some reservations at three different Thon Hotels in Oslo with a special

conference discount:

Thon Hotel Gyldenløve (close to the Norwegian Psychoanalytic Institute)
Thon Hotel Bristol (city center)
Thon Hotel Ullevål (closer to the university)
Please use this link for all three hotels: Thon Hotel Bristol | Thon Hotels
Booking, payment and cancellation at your own expence. We will hold the rooms until the June 10th.              

Freuds bar på turne til Tønsberg: Kjærlighet og begjær


 
Freuds bar er et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der 

psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema 

etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus. Høsten 2018 var Freuds bar for første gang på turné, der vi med stor suksess besøkte Litteraturhuset i Bergen. Siden den gang har vi også besøkt Trondheim og Stavanger. Nå gleder vi oss til å komme til Tønsberg!

» Les mer

Kjærlighet og begjær

Trang til spenning, til å utforske det nye og ukjente, utgjør én kraft i oss. En annen kraft er behovet for det trygge og velkjente. Hvordan kan vi forstå det motsetningsfylte i våre kjærlighets- og seksualliv? Er det mulig å bevare seksuell spenning i et langvarig forhold som samtidig gir tilhørighet og forankring? På Freuds bar diskuterer psykoanalytiker, forfatter og professor emeritus Siri Gullestad årsakene til at driftslivet og kjærlighetslivet av og til kolliderer. Gullestad ga høsten 2021 ut boken Å begjære den du elsker. Om lengselen etter spenning og behovet for trygghet. 

Det vil være mulighet for å kjøpe en signert utgave av boken under arrangementet. 

Pris kr. 200,- / student 100,-
Billetter kjøper du på TicketCo

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

»

«My Way – Psykoanalytisk tenkning og erfaring» Freuds bar på Litteraturhuset 19. mai kl.18.00

» Les mer

I anledning av at psykolog og psykoanalytiker Anders Zachrisson nylig har gitt ut boken «Psychoanalysis – my way.  Complex Oedipus and other issues» arrangerer Norsk psykoanalytisk forening seminar og boklansering.

«Psychoanalysis – my way» er en samling artikler som gir en bred og dyptloddende drøftning av fundamentale psykoanalytiske ideer, begreper og kliniske problemstillinger, alt formulert med bakgrunn i Zachrissons omfattende, personlige erfaring som terapeut, veileder og lærer. Boken inneholder også verdifulle betraktninger omkring utdanning, profesjonelle normer og etikk, og har et avsluttende kapittel hvor et psykoanalytisk blikk gir litterære verk som Peer Gynt og Hamlet en ny og kompleks forståelse. 

Program 

18.00- 18.45

 «My way: overbevist og usikker.» 

Innledende foredrag ved psykolog og psykoanalytiker Anders Landmark, hvor sentrale tema og problemstillinger fra Zachrissons bok vil løftes frem og drøftes. I etterkant av innlegget vil Zachrisson og Landmark ha en kortere samtale rundt boken.

18.45 – 19.00– Pause

Kl. 19.00 – 20.00

«Din vei. Hva betyr psykoanalysen for deg?»

Anders Zachrisson i samtale med Siri Gullestad

Siri Gullestad er privatpraktiserende psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi. Det vil åpnes for spørsmål og diskusjon med salen i etterkant av samtalen.

Voksen kr. 200,- / Student kr. 100,-.
Billetter selges på TicketCo.

»