Psykodynamisk terapi for barn

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi og psykoanalytiker. Han har arbeidet med barn og unge i 20 år, 15 av dem i offentlig psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I disse årene har hans faglige forankring vært i det psykodynamiske kunnskapsuniverset. Denne boken springer ut av et ønske om å vise hvordan denne tradisjonen har noe sentralt å tilby barn og familier i dag. Den psykodynamiske tradisjonen favner en lang rekke ulike skoleretninger, og man kan finne mange forskjellige forståelsesmodeller og et rikt klinisk språk her.

» Les mer

 

Et mål med boken er å beskrive hvordan den psykodynamiske behandlingsmodellen tar høyde for det komplekse samspillet mellom ulike faktorer i og rundt barnet som har det vanskelig, samtidig som den tar vare på det enestående ved det enkelte barn og dets livsverden. Det å finne en farbar vei til endring og skape en endringsprosess innebærer ofte en form for pragmatisme. Det holder ikke bare å finne den riktige diagnosen og metoden og så utføre behandlingen i tråd med en manual. Behandleren må blant annet bestrebe seg på å finne en tilnærming som gir mening i den konteksten barnet befinner seg i, det vil si finne en behandlingsform som gir mening for barnet og omsorgsgiverne. Gjennom bokens fjorten kapitler presenteres ulike elementer i den psykodynamiske behandlingsmodellen, som behandleren kan kombinere ut fra det enkelte barnets behov. 

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykisk-helse/klinisk/psykodynamisk-terapi-for-barn/p-831605-no/
https://www.gyldendal.no/artikler/barn-med-psykiske-vansker/?tags=9546

Anders Flækøy Landmark er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge og psykoanalytiker. Han har arbeidet klinisk med barn, ungdom og familier i 20 år, og arbeidet 15 år i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Landmark arbeider i dag på Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus og er førstelektor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er lærer og veileder ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP).

Landmark har skrevet fagboken «Det uforståelige barnet – om å skape en sammenheng mellom den indre og ytre verden» sammen med Line I. Stänicke i 2016. Anders Flækøy Landmark har sammen med Line Indrevoll Stänicke og Unni Tannum Johns gitt ut boken «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og ungdom» i 2021.

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed.