Utdanningen

FreudtegnUtdannelsen ble etablert i Norge i 1934. For å bli tatt opp til utdannelsen må søkeren ha medisinsk eller psykologisk embetseksamen, og ha startet spesialiseringen i klinisk psykologi eller psykiatri (voksen- eller barne- og ungdomspsykiater) eller annen relevant legespesialitet.

De som søker vil bli innkalt til personlig intervju.

Les mer om hva den psykoanalytiske utdannelse består av:
– Den personlige analyse som vanligvis strekker seg gjennom det meste av utdannelsestiden. Læreanalysen foregår (med minst fire timer per uke) hos psykoanalytiker godkjent av Norsk psykoanalytisk foreningen.
– Den teoretiske utdannelse som er organisert i et fireårig seminar med teoretiske og klinisk/metodiske seminarer.
– Den praktiske utdannelse med gjennomføring av 2-3 analyser (minst fire timer per uke) med pasienter av begge kjønn, under godkjent supervisjon hos forskjellige supervisorer. Kandidaten starter den første behandlingen ved oppstart av 3. semester av seminaret.
– Det skriftlige arbeid som er et klinisk arbeid basert på egen psykoanalytisk virksomhet, vanligvis presentert på et fagmøte i Foreningen.

Ved fullført utdannelse kan man søke medlemskap i Norsk psykoanalytisk forening, samt i International Psychoanalytical Association (IPA). Det forutsettes at kandidaten samtidig er ferdig med spesialitet godkjent for opptak. I Norge i dag er det ca. 100 godkjente psykoanalytikere, og ca. 50 kandidater i utdannelse. Nærmere opplysninger vedrørende faglige og økonomiske forhold i tilknytning til utdannelsen, og retningslinjer for gjennomføringen av den, kan fås ved henvendelse til:

Norsk psykoanalytisk institutt

Fr. Nansens vei 17
0369 OSLO
Tlf. 22 60 58 20
E.mail: post@psykoanalyse.no

Om å søke opptak til utdanningen:

» Les mer

Norsk psykoanalytisk institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen.

Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon/lisens i Norge.
Det forutsettes påbegynt spesialisering i klinisk psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant legespesialitet.

For psykologer: Psykologforeningen har godkjent seminarene for kurssekvensen til spesialiteten i psykoterapi etter ny ordning. Dette forutsetter at fellesprogrammet er fullført før oppstart på seminarene ved instituttet.  Psykologen må være autorisert (ikke på lisens).

Godkjenning som spesialist i psykoterapi kan søkes etter 4. semester. Det forutsettes samtidig at minst 70 timer av det totale antall veiledningstimer er metodespesifikk for spesialiteten. Alle øvrige krav fra Psykologforeningen må være oppfylt jmf Psykologforeningens målbeskrivelse før spesialiteten i sin helhet kan godkjennes. Det er Psykologforeningen som godkjenner spesialiteten i psykoterapi. Les mer på Psykologforeningens hjemmeside:

For leger:

Godkjenning som veileder i grunnleggende psykoterapi for LIS kan søkes etter fullført seminardel og etter at øvrige krav fra legeforeningen er oppfylt (jfr. legeforeningens målbeskrivelse for spesialiteten).

Interesserte kan henvende seg til Instituttets sekretariat for ytterligere informasjon.
Det er begrenset antall plasser.

Søknad med yrkeserfaring (CV), levnetsbeskrivelse og kopi av autorisasjon sendes:
Norsk Psykoanalytisk Institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 OSLO
Tlf. 22 60 58 20
E-post: post@psykoanalyse.no

Om levnestbeskrivelse:

«Vi ber deg legge ved søknaden en levnetsbeskrivelse. Intervjuerne vil lese den på forhånd, og den kommer til å danne et utgangspunkt for opptaksintervjuene. Vi ber deg gjøre den så fyldig at intervjuerne får et grunnlag for å danne seg et bilde av deg og din bakgrunn og hvorfor du søker den psykoanalytiske utdanningen. Vi håper at det kan være en nyttig erfaring for deg å forme en slik beskrivelse.»

Eksempel på utdanningsforløp:

»

Om utdannelsen i barne- og ungdomspsykoanalyse

» Les mer


Psykoanalytisk institutt tilbyr også utdannelse i barn -og ungdomspsykoanalyse bygget på utdannelsen i voksenanalyse. Kandidater med erfaring fra psykodynamisk psykoterapi med barn og ungdom eller med spedbarnsobservasjon etter fastsatt metode, kan søke utdannelsen når veiledningsutvalget har gitt sin godkjenning til oppstart av den andre veiledede analysen.

Seminar om sentrale temaer i behandlingen av barn og ungdom tilbys som ledd i hovedutdannelsen på 2 semester. Etter opptak på den barne – og ungdomspsykoanalytiske utdannelsen følger innføringsseminaret/weekendseminaret og deretter det langsgående klinisk teoretiske seminaret over 4 semester. Den kliniske delen av barne – og ungdomspsykoanalytisk utdanning gjennomføres med minst to analyser under veiledning, helst av barn og ungdom, av begge kjønn.

Instituttet arbeider med å tilby spedbarnsobservasjon til aktuelle kandidater og medlemmer i foreningen.

»

Instituttet har avtale med HELFO som tilsier at kandidater får refusjon for de utdanningsrelaterte analysene inntil 5 år og inntil 12 timer i uken.

Tilskuddsordningen for videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse

Denne ordningen ble fra Statsbudsjettet for 2020 overført til de regionale helseforetakene. Ordningen er videreført.
Tilskuddsordningen dekker en del av utgiftene til læreanalyse og veiledning og må søkes. Det kan også søkes tilskudd til reiseutgifter. For mer informasjon kan tilskuddsordningen kontaktes på e-post: sekr@tilskuddsordningen.no

Comments are closed.