Freuds Bar

Freuds-bar
1. november kommer Freuds bar til Stavanger. 
Følg denne lenken for mer informasjon: https://www.facebook.com/events/509904656443408/

Arrangementene i Oslo 20.9 og 18.10 er utsolgt.

Freuds Bar arrangeres i “Kjelleren” på Litteraturhuset.
Møt psykoanalytikere som presenterer sin tenkning og inviterer til samtale.

Fredag 20. september kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo: «Lille meg i den voksne verden»

Psykoanalytiker Esther Ringdal i samtale med Evelina Ciapaite og Linda Johanne Rolfsen om den infantile virkelighet i den voksne verden.

Fredag 18. oktober kl.19.00 «Seksualitet i dagens psykoanalyse»
Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter.  Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå.

Billettene er lagt ut på TicketCo. Pris 200,- / 100 student.

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter tar pånytt Freuds bar ut på turne. Denne gangen er det Litteraturhuset i Trondheim som får besøk, nærmere bestemt lørdag 15. juni. Se forsiden for program.  Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim.


Freuds bar 24. mai:
“Alt er feil med meg”. Om selvkritikk og skam.

Bak en vellykket fasade kan det gjemme seg selvkritikk og en følelse av å være fullstendig verdiløs. Det kan være mange kilder til selvkritikk og skam, både relasjonelt og kulturelt. I foredraget vil Anders Landmark snakke om dette fra et psykoanalytisk perspektiv.

Billettene er i lagt ut for salg hos TicketCo. Arrangementet er utsolgt.

Freuds bar 22. mars: MASOCHISMENS GÅTE ved psykoanalytiker Sølvi Kristiansen
Masochismen og dens ulike utforminger har utfordret psykoanalysen siden Freuds tid. Hvordan kan vi forstå at mennesket søker smerte og underkastelse? Sentrale poenger i psykoanalysens teorier om masochismens dynamikk vil bli diskutert i lys av Sacher -Masoch’s roman, Venus i Pels.
Billetter selges på TicketCo og i døren hvis ledige plasser. Inngang kr. 200/100,- (student).

Freuds bar 25. januar 2019:
”JEG VIL HJEM TIL MENNESKENE” Gunvor Hofmos psykose og diktning ved psykoanalytiker Per Vaglum.

Hvordan oppleves de fire fasene i en kronisk psykose? En viktig kilde er dikt og dagbokopptegnelser av Gunvor Hofmo (1921-1995). Fra hun var 32 år gammel hadde hun en kronisk psykose. I hennes 20 diktsamlinger, dagboksnotater og ungdomsdikt gir hun en stemme til den psykotiske pasients opplevelse.
Moderator: Kristin Mack-Borander.

Freuds bar 7. desember med Siri Gullestad blir utsatt til 2019. Ny dato kommer!

Freuds bar 26. oktober: Livbåten drømmer.
Finnegans Wake på norsk
Finnegans Wake er av mange lest som en drøm, men er også mer enn 60 000 ulike ord, mange av dem nye. Et fritt strømmende og bølgende språkunivers. Leif Høghaug vil lese fra sin oversettelse av James Joyces siste store roman og samtale med Herman Brun.

Freuds bar 21. september: “Om selvmord”
Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie vil snakke om suicidalitet – hvordan vi skal forstå og hvilke implikasjoner vår forståelse kan ha for forebygging. Og når en pasient er kommet i behandling, hva er særlig viktig i en terapiprosess?

Dagens innledere har begge gjennnomført PhD arbeider om dette tema, ett som handlet om de brå og uforståelige selvmordene blandt mennesker som ikke har vært i kontakt med psykisk helsevern, og ett om terapi med pasienter som strever med selvmordstanker eller har gjennomført selvmordsforsøk. Begge disse arbeidene har handlet om å forsøke og forstå, de legger vekt på et fornomenologisk, innenfraperspektiv.  Hvordan vi forstår  kan ha implikasjoner for hvordan vi kan forebygge, og for hva vi legger vekt på i psykoterapi – dette vil innlederne diskutere i kveldens Freud Bar.
Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie er begge kandidater ved psykoanalytisk institutt.

Freuds bar på turne
Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter tar Freuds bar på turne og først ut blir Bergen, nærmere bestemt 24. august på Litteraturhuset i Bergen kl.19.00:

Arrangementet er utsolgt! Uavhentede billetter blir solgt i døren rett før arrangementet begynner.

Forstår vi godt nok barns symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

Psykolog Tonya Madsen vil presentere en terapiprosess med en ung gutt i lys av psykoanalytiker D. Winnicotts tenkning om tidlige tap og traumer. Winnicotts bidrag er å vise hvordan tidlige emosjonelle katastrofer kan bli liggende skjulti barnets indre, men likevel sette spor i den videre emosjonelle og kognitive utvikling. Bidrag fra psykoanalytikerne J. Kristeva og A. Green vil også presenteres som en måte å forstå guttens alvorlige symptomer og spesielle språk.

15. juni:  “Destruktivitet i hverdagen”
Hvordan kan vi forstå ondskap? Line Indrevoll Stänicke og Erik Stänicke drøfter eksempler på destruktivitet i hverdagen i lys av sentrale psykoanalytiske begreper som projektiv identifisering, containment, utagering og mentalisering. Kan det ondskapsfulle være til stede mer eller mindre i oss alle?

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Datoer for høsten 2018: 21. september, 26. oktober og 7. desember.

13. april: Svein Haugsgjerd:  «Å møte psykisk smerte. Psykoanalysens rolle i norsk psykiatri nå og i fremtiden.»

Haugsgjerd har skrevet en bok med tittelen “Å møte psykisk smerte” som utgis i disse dager.

Moderator: Tonya Madsen

Fredag 26. januar: Psykoanalytiker Shahram Shaygani snakker om “Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister”
Hvorfor blir tilsynelatende normalt fungerende mennesker, uten etablert psykiatrisk diagnose, radikaliserte og melder seg inn i terrororganisasjoner?
Kan psykoanalytisk teori og tenkning hjelpe oss til å forstå bedre en av våre største utfordringer i moderne tid, nemlig radikalisering.
Foredraget forsøker å belyse de endringene som skjer psykologisk hos individer som er blitt radikaliserte.
Thomas Ogdens teori om organisering av psykologiske opplevelser er grunnlaget for en slik forståelse i dette foredraget.

Shahram Shaygani er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker.
Moderator: Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen

 Høsten 2017

Freuds Bar med Sverre Varin 22. september kl.19.00:
Xenofobi og dehumanisering

2015: Flyktninger ”flommet inn over Europas grenser”. Den Europeiske solidaritet og humanitet led et stort nederlag mens store grupper flyktninger lever under umenneskelig forhold med økende dehumanisering og vold. Dette foredraget vil se på bakgrunnen for denne situasjonen og på konsekvensene.

Freuds Bar fredag 13. oktober: Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med forfatter Leif Høghaug om Hermann Ungars roman De lemlestede og Sigmund Freuds essay «Hinsides lystprinsippet».

leif høghaug

Hermann Ungars roman De lemlestede ble første gang utgitt i 1923, tre år etter at Sigmund Freud hadde publisert «Hinsides lystprinsippet», essayet som raskt
ble oppfattet som et radikalt og revolusjonerende bidrag til den psykoanalytiske teorien. Ungar var opptatt av Freud og psykoanalysen, og i De lemlestede behandler han flere av de problemstillingene Freud retter kritisk oppmerksomhet mot i «Hinsides lystprinsippet». Og i likhet med Freud, provoserte Ungar den ene leser etter den andre. Hvordan leser vi disse bøkene i dag?
De lemlestede, oversatt av Sverre Dahl og med etterord av Leif Høghaug, ble tidligere i år utgitt av forlaget Teori & Praksis.
Freuds Bar med Kari Høydahl 17. november kl.19.00
Destruktivitet: Bortenfor dødsdriften

Psykoanalysen har interessert seg for menneskets destruktive handlinger som kan virke uforståelige og irrasjonelle. Psykoanalytiker Kari Høydahl viser utviklingen fra Freuds opprinnelige teori om dødsdriften til dagens mer psykologiske og relasjonelt forankrede forståelse av destruktivitet.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Første Freud bar i 2018 blir fredag 26. januar.

Linda J. Rolfsen

16. juni: Psykosen. Å være Schreber i verden

Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse, i konstant utvikling og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Blant annet fordi det spesifikke psykoanalytiske bidraget handler om den ikke observerbare indre verden og ubevisste.

Cecilie Hillestad Hoff

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

Møt opp i god tid-det blir fullt!

5. mai:  Puberteten og det ubevisste.
I ungdomsårene settes løsrivelsen fra foreldrene i gang, seksualiteten integreres i psyke og kropp, og det skjer en vending mot jevnaldrende i gjensidige relasjoner. Det er en utviklingsperiode som endrer personen på en grunnleggende måte, og er derfor både spennende og sårbart.

Psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen.

10. mars: Om lek.
Leken i psykoanalyse og psykoterapi med barn er både et verktøy for endring, forståelse og utvikling. Rommet for lek i offentlig helsevern i dag har blitt mindre i en psykiatri preget av kvantifisering og tidsbrist. Vi vil se på hvordan forståelsen av lek har endret seg og samtidig blitt både et middel og et mål i det terapeutiske arbeidet med barn. Kanskje er leken viktigere enn vi tror?

Rune Johansen er psykiater og barne- og ungdomspsykiater, medlem ved Institutt for psykoterapi og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. Han jobber i selvstendig avtalepraksis i Oslo.

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han jobber ved Nic Waals Institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.15.
Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

27. janaur 2017: «Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn. Avhengighet og følelser hos store og små i spedbarnstiden.»

Spedbarnstiden er preget av sterke følelser og prekære behov hos både spedbarnet og omsorgspersonen(e). Eystein Victor Våpenstad vil forsøke å beskrive og forstå spebarnstiden med bakgrunn i psykoanalytisk utviklingspsykologi. Spedbarnet er ikke en passiv mottaker av omsorg, men en aktiv deltaker i et intersubjektivt samspill med sine omsorgspersoner. Spedbarnstiden har avgjørende betydning for resten av livet, og måten vi forstår og forholder oss til spedbarn på, bør derfor få høyeste prioritet.
Dr.philos Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker.

Inngang kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

18/11 kl.19.00: Tonya Madsen: Om sammenbrudd i barndommen – følelser, symptomer og språk

Forstår vi godt nok hvordan barn uttrykker seg gjennom symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

tonyamadsenTonya Madsen vil ta utgangspunkt i Winnicotts tenkning rundt tidlige ”traumer”, og hvordan dette kan medføre en form for alvorlig indre sammenbrudd. Et sammenbrudd som siden kan ligge skjult eller uerfart i barnets indre, men sette spor i hele den videre emosjonelle og kognitive utviklingen. Det vil bli presentert utdrag fra en terapiprosess med en ung gutt. Teoretiske bidrag fra Julia Kristeva og Andre Green vil også bli presentert som en måte å forstå guttens spesielle symptomer og språk.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

Programmet fra tidligere i år:

28/10: Anders Zachrisson om Hamlet: handlingslammet, ødipal eller ganske normal?

andersza er Hamlet? Er han gal eller spiller han gal? Er han en intelligent og følsom, men forholdsvis alminnelig prins i senrenessansen – som skal forholde seg til en ganske forrykt verden? Eller er han selv forrykt; en virkelighetsfjern, hemmet grubler, som hjelpeløs drives mot den endelige katastrofen?
Moderator: Herman Brun

Inngang kr. 100,-. Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening.


23/9 kl. 19.00: Helge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke.

HelgeSFreud og andre psykoanalytikere har vært opptatt av det skapende menneske. I våre dager forsøker nevrovitenskapen å kaste lys over de kreative prosessene. I dette foredraget skal Sletvold ta for seg noen synspunkter som har kommet fra begge leirene.
Herman Brun er moderator. Inngang kr. 100,-.

27/05 kl 19.00 Shahram Shaygani: Psykoanalytisk forståelse av ruslidelser

shahramshEr rusfeltet psykoanalysens ”blinde flekk”? Freud forsket på kokain i en kort periode, men psykoanalysen har senere beskjeftiget seg lite med ruslidelser. Shaygani ønsker å belyse hvordan en psykoanalytisk tilnærming kan hjelpe klinikeren til å arbeide med pasienter med ruslidelser. Shaygani har arbeidet psykoanalytisk med ruslidelser i over 10 år.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

29/4 kl 19.00 Svein Haugsgjerd. Wilfred.R.Bion – en teori om tenkning, om psykoseforståelse og den psykoanalytiske arbeidsmåten.

Svein til sliderWilfred Bion er en av psykoanalysens viktigste videreutviklere, med en teori som både lener seg på, men også bryter med tenkningen til forgjengerne Sigmund Freud og Melanie Klein. Bions metaforiske begrepsverden har skapt et originalt, og klinisk nyttig, rammeverk for å tenke rundt fenomener i ytterkanten av vår psykiske virkelighet.

Moderator: Tonya S. Madsen

1/4 kl 19.00 Karl Eldar Evang. ”Barfotpsykoanalytiker”Evang til slider

Ved siden av klinisk praksis som psykoanalytiker, arbeider Karl Eldar Evang som frivillig ved Helsesenter for papirløse migranter. Et arbeid i krysningspunktet mellom politikk og dybdepsykologi

Moderator: Herman Brun

Alle arrangementer er i Kjelleren på Litteraturhuset. Møt opp i god tid-det blir fullt!

Comments are closed