Freuds Bar


Freuds bar på turne til Trondheim 19. april: Psykoanalysen etter Freud – et levende fag
Erik Stänicke, psykoanalytiker, forfatter, forsker og professor ved Universitetet i Oslo kommer til Freuds bar (på turnè) på Litteraturhuset i Trondheim 19. april 2024 for å snakke om «Psykoanalysen etter Freud – et levende fag».
En veletablert myte er at psykoanalyse er synonymt med Freud. Allerede under Freuds levetid utviklet analytikere nye teorier, noe som har fortsatt helt opp til vår samtid. Erik Stänicke vil snakke om noen utvalgte teorier fra psykoanalysen – spesielt fra Klein, Winnicott og Bion – for å vise bredden og mangfoldet i psykoanalytisk teori. Han vil også vise hvordan disse teoriene fra 2. og 3. generasjons analytikere har ledet til moderne tilknytningsforskning og mentaliseringsbasert terapi.
Billettene selges via Litteraturhuset i Trondheim, se https://litteraturhusetitrondheim.no

Freuds bar på Ingensteds 4. april: Seksualitetens hjemløshet – om seksualitet i kunst og psykoanalyse
Foredraget har form av en dialog mellom kunsthistoriker/kritiker Mona Pahle Bjerke og psykolog Torbjørn Liaanen, hvor de sammen utforsker seksualitetens plass og uttrykk i ulike faser av psykoanalysens utvikling og kunsthistorien. 
Mona Pahle Bjerke er kunshistoriker, kritiker og høyskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er mangeårig kunstanmelder i NRK, og har også skrevet for en rekke andre publikasjoner. 
Torbjørn Liaanen er privatpraktiserende psykolog, gruppeanalytiker, veileder/læreterapeut ved Institutt for psykoterapi og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt. 

Freuds bar på Ingensted 1. februar kl. 19.00 med Svein Haugsgjerd: «Forholdet mellom galskap og psykoanalyse i vår tid»
Det er i vår tid sterk interesse for Wilfred Bion og Jacques Lacan, som i 1950- til 1970-årene bidro med mange nye ideer innen den brede psykoanalytiske tankeverden. Så ulike de var, både med hensyn til livshistorisk erfaring og samtidshistorisk kontekst, hadde de to ting felles. Det ene var at møtet med psykotiske personer ble betydningsfullt for deres tenkning. Det andre var deres syn på hva en psykoanalytisk intervensjon må være – ikke en «forklaring», men noe igangsettende. Begges bidrag peker også mot at det estetiske aspekt av livet er viktig for den enkeltes psykiske utvikling.
Billetter er lagt ut på TicketCo.

Freuds bar på Ingensteds torsdag 16. november kl. 19.00: «Å være ung i et ungdommelig samfunn»
Psykoanalysen har alltid kretset rundt spørsmål om hva som både former og frigjør mennesket. Under viktoriatidens strenge moralske kodeks åpnet Freud opp for å lytte til det subjektive ubehaget som oppstår når hjertet er lagt i for stramme lenker. I dag er kanskje hjertet plassert i for løse og flytende rammer. Spørsmålene om hva som former og frigjør individet krever derfor andre svar enn tidligere.

Tre psykologer er i høst aktuelle med bøker som tematiserer grenser og frihet i familiene. Psykoanalytiker Line Marie Warholm har skrevet boken «Foreldrerevolusjonen» og Ida Holth og Per Are Løkke er aktuelle med «En håndbok for ungdom med vanskelige foreldre». Begge bøkene er inspirert av psykoanalytisk tenkning og tematiserer spørsmål om grenser, frigjøring og barns utvikling fra to forskjellige vinkler. Warholm fremhever betydningen av at foreldrene gjenvinner sin autoritet i en verdistyrt tilnærming til oppdragelsen. De unge trenger tydeligere rammer å utvikle seg innenfor, skriver hun. Holth og Løkke løfter frem ungdomstidens viktigste tema, nemlig løsrivelsen fra foreldrene. Det kan synes som at vår kulturs intense blikk på ungdommens psykiske helse er blind for hvordan ungdom utvikler identiteten sin i nettopp adskillelsen fra foreldrene. Begge bøkene problematiserer en voksen kultur som søker evig ungdom.

Forfatterne vil først presentere bøkene, for så å plassere dem i dagens kulturelle kontekst. Trenger vi å hente opp igjen farsautoriteten? Deretter vil de ta for seg hva popularisering av psykoanalytisk tankegods kan bidra med i dag. Mister psykoanalysen sin kraft når den populariseres?

Freuds bar på Litteraturhuset 21. september: Karin Boye och själens krypta i ett psykoanalytiskt ljus.

Peter Jansson er forfatter, filosof og privatpraktiserende psykoterapeut og psykoanalytiker i Göteborg. Janssons forskningsfelt er i skjæringspunktet mellom psykoanalyse og kultur (kunst, film og litteratur) der han har publisert artikler og bokkapitler med en forankring innen en Freudiansk, Lacaniansk og eksistensialfilosofisk tradisjon. Jansson har skrevet boken Själens krypta: Några tankar om Karin Boyes Kris (2018) og er nå i sluttfasen av en større bok om filmskaperen Krzysztof Kieślowski og har et pågående skriveprosjekt om den italienske kunstneren Caravaggio.  

Freuds bar på Litteraturhuset 24. august 
Superlativene har strømmet over boken «Du må ikke sove» om Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge, som ble kåret til en av årets ti beste bøker i 2022 av Aftenposten.  Professor og psykoanalytiker Erik Stänicke møter forfatter og historiker Håvard Friis Nilsen til samtale om norsk psykoanalyse på Freuds bar.

Freuds bar på Ingensteds torsdag 4. mai kl.19.00
Professor Emeritus i nordisk litteraturvitenskap, Eivind Tjønneland, vil holde foredraget: «Den tidlige Hamsun og det ubevisste sjeleliv».

Når det gjelder Hamsuns psykologi, er antallet relevante tekster så omfattende at en begrensning er nødvendig. Gabriel Langfeldts diagnose av Hamsuns angivelige «varig svekkede sjelsevner» etter krigen eller forfatterens egen analyse hos Johannes Irgens Strømme på 1920-tallet vil ikke være noe tema.

Nesten hele menyen av psykoanalytiske diagnoser har vært i spill når det gjelder forståelsen av Hamsun. Allerede Trygve Braatøy tok i «Livets Cirkel» (1929) utgangspunkt i ambivalensbegrepet for å forstå Sult-heltens forhold til Ylajali. Hovedpersonen i boken har også vært oppfattet som bulemiker. Diagnoser som narsissisme, hysteri, paranoia og masochisme har vært gjengangere i tolkningene av den unge Hamsun. I tillegg kommer Hitschmanns tidlige studie fra 1926 (i Imago-nummeret tilegnet Freuds 70-årsdag) av Hamsuns kastraksjonskompleks. De fleste analysene er biografisk orientert og konsentrerer seg ikke om Hamsuns eget program for en psykologisk litteratur i kjølvannet av utgivelsen av Sult.

Foredraget begrenser seg til Hamsuns lansering av et nytt litterært program knyttet til det ubevisste sjeleliv. I hvilken grad kan innholdet i dette programmet forstås psykoanalytisk? Lars Frode Larsen har i sitt monumentale trebindsverk om den unge Hamsun (1998-2002) tolket Hamsun som en «injustice collector» i Edmund Berglers forstand. Hos ham blir begrepet anvendt biografisk. Foredraget vil undersøke om og i hvilken forstand denne diagnosen kan gjøres gjeldende for Hamsuns lansering av det «ubevidste Sjæleliv» i programmet for en ny litteratur i 1890-91. 

Freuds bar med Svein Haugsgjerd på Ingensteds fredag 10. mars: Psykoanalysens samfunns- og siviliasjonsoppdrag. Se nedenfor for nærmere presentasjon.

Freuds bar på turne til Litteraturhuset i Trondheim: «Psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag» 2. mars kl. 19.30

Svein Haugsgjerd, psykoanalytiker og forfatter, nå aktuell med debattboka «Psyke under press, samfunn i endring», kommer til Freuds bar (på turnè) på Litteraturhuset i Trondheim 2. mars 2023. Han vil da snakke om psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag. Psykoanalyse er en behandlingsmetode, men ikke uten et engasjert forhold til vesentlige samfunnsmessige spørsmål. Fra Sigmund Freuds brevveksling med Albert Einstein i 1932 om krig, den gang som nå, etablering av det psykoanalytiske miljøet i Norge og utvikling frem til nåtidens rammer i helsevesenet, vil Haugsgjerd ta oss med inn i det psykoanalytiske rommet. Sentralt er den analytiske holdning, som søker å forstå fremfor å forklare individ og samfunn.Haugsgjerds omfattende forfatterskap strekker seg fra tidlig 1970 og er fremdeles pågående. Gjennomgående engasjement og krevende spørsmål til etablerte strukturer, medførte at han allerede som ung lege og psykiater var en viktig bidragsyter for et mer humanistisk orientert psykisk helsevern. Med et særlig hjerte for yngre psykotiske langtids-pasienter på Gaustad sykehus ble avdeling Kastanjebakken etablert. Gjennom sitt daglige virke og forfatterskap kan en si at den moralske standarden for hvordan en tenker om og behandler mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer ble hevet. Hans faglige innflytelse både nasjonalt og internasjonalt bærer fortsatt frukter. I samfunnsdebatten er neppe siste ord sagt. 

Freuds bar med Per Are Løkke på Ingensteds 24. november: «Alt vi ikke ser»

Forståelsen av barn og ungdoms psykiske helse har havnet i det vi kan kalle et «selvfølelsesparadoks». Aldri har de unge blitt så mye sett og bekreftet av foreldre og samfunn, aldri har de følt seg så dårlig. Spesialist i barne-og ungdomspsykologi Per Are Løkke vil med utgangspunkt i romanene «Hva er det med mor» (2000) og «15 år – den revolusjonære våren» (2022) av Vigdis Hjorth, utforske dette paradokset. Han vil bruke psykoanalytiske teorier sammen med Vigdis Hjorths romaner til å spørre om det er noe ved ungdomsfasen vår kultur overser i vårt fokus på å identifisere ungdommens psykiske helse. Vi ser overflaten, men ikke den grunnen som alt liv springer ut i fra. Vigdis Hjorths roman «15 – den revolusjonære våren» gir oss innblikk i mange av de stillferdige, usynlige og langsomme prosessene som fører til ungdommens vekst og utvikling. Ikke minst handler dette om motet til å forflytte seg fra familiens felt og inn i seg selv. Kanskje de altfor nære foreldrene og symptompsykologien bidrar til å vanskeliggjøre denne forflytningen for dagens ungdom.

Erfaringens trykk – Min vei til «Våre heroiske liv».
Karin Haugane i samtale med Irene Engelstad
I «Kjelleren», Litteraturhuset i Oslo, fredag 19. august kl. 19.00

Karin Haugane har gjennom mer enn 30 år skrevet dikt, essay og sonetter, siste utgivelse er diktsamlingen «Våre heroiske liv» fra i fjor. Hun har også gjendiktet poeter som Robert Frost, Ingeborg Bachmann og Arthur Rimbaud. Grunnmotiver i Hauganes diktning er kjærligheten og tapet, og et stadig erkjennelsesarbeid for å finne form og språk for erfaring.

I 2020 ga hun ut den sterke og dypt personlige essaysamlingen «Språk og erfaring» hvor hun skriver om det hun kaller «de store europeiske katastrofenes lyrikere» som Paul Celan, Gunvor Hofmo og Tomas Tranströmer. Flere av essayene tematiserer det utsatte og sårbare barnet. I teksten «Barnet som vitne» forteller Haugane om sine egne barndomserfaringer av å være vitne til trusler og vold i hjemme og om den grufulle hendelsen i 1983 hvor faren skjøt hennes mor og seg selv. En katastrofe som Haugane selv har beskrevet utløste et sterkt uttrykksbehov og en trang til å skrive – det ble en «hemmelig nøkkel» til det skapende rommet. 

I 2021 ble Karin Haugane tildelt Aschehougprisen, en ærespris som blir gitt til et helt forfatterskap. I juryens begrunnelse står det om Hauganes bøker:

«Haugane er, om noe, en erindringspoet, diktningen et forsøk på å «stable en liten virkelighet på beina» gjennom et stadig arbeid med å formgi det tapte. De urolige, voldsomme skildringene av sønderrivelse, katastrofe og kjærlighetsgalskap; de på overflaten stillferdige, men nesten desperate sonettene hun i de siste tre samlingene har dyrket; det avklarte blikket til et voksent menneske som leser sitt eget liv i essayboka Språk og erfaring

Irene Engelstad har skrevet en rekke artikler og bøker om norske forfattere, med ulike temaer knyttet seksualitet, begjær, skam, medlidenhet for å nevne noen. Hun har redigert bøker om litteratur, psykoanalyse og etikk. Fra 1985 til 2011 arbeidet hun som sjefredaktør og hovedkonsulent i Gyldendal forlag, og fra 1993 til 2014 som professor II ved UiO.

Engelstad publiserte essayet «Å være vitne» om Karin Hauganes forfatterskap i Vinduet i år. 

Denne kvelden vil Engelstad samtale med Haugane om hennes forfatterskap og hvordan å finne språk til erfaringer, også de som er språkløse.

Billettene selges via TicketCo som tidligere, kr. 200,- / studenter kr. 100,-. 

Velkommen!

«My Way – Psykoanalytisk tenkning og erfaring»
Freuds bar på Litteraturhuset torsdag 19. mai kl.18.00 – 20.00.
I anledning av at psykolog og psykoanalytiker Anders Zachrisson nylig har gitt ut boken «Psychoanalysis – my way. Complex Oedipus and other issues» arrangerer vi seminar og boklansering.

    «Psychoanalysis – my way» er en samling artikler som gir en bred og dyptloddende drøftning av fundamentale psykoanalytiske ideer, begreper og kliniske problemstillinger, alt formulert med bakgrunn i Zachrissons omfattende, personlige erfaring som terapeut, veileder og lærer. Boken inneholder også verdifulle betraktninger omkring utdanning, profesjonelle normer og etikk, og har et avsluttende kapittel hvor et psykoanalytisk blikk gir litterære verk som Peer Gynt og Hamlet en ny og kompleks forståelse.

Program
18.00 – 18.45 «My way: overbevist og usikker.»

Innledende foredrag ved psykolog og psykoanalytiker Anders Landmark, hvor sentrale tema og problemstillinger fra Zachrissons bok vil løftes frem og drøftes. I etterkant av innlegget vil Zachrisson og  Landmark ha en kortere samtale rundt boken.

18.45 – 19.00 pause

19.00 – 20.00 «Din vei. Hva betyr psykoanalysen for deg?»

Anders Zachrisson i samtale med Siri Gullestad

Siri Gullestad er privatpraktiserende psykoanalytiker og professor emeritus i klinisk psykologi. Det vil åpnes for spørsmål og diskusjon med salen i etterkant av samtalen.

Billetter i salg fra tirsdag 26. april på TicketCo.


Psykoanalyse og Black Metal på «Ingensteds» fredag 22. april kl.19.00
Black metal assosieres med aggressivitet, ekstreme uttrykksformer, mørke krefter og destruktivitet. Ved første øyekast virker dette veldig fjernt fra psykoanalysen, men er det egentlig det? Psykoanalysen er også opptatt av dette – aggressivitet, mørke krefter og destruktivitet. Så det finnes kanskje noe snakke om her. Hvor mye psykoanalyse finnes i black metal? Og hvor mye black metal finnes i psykoanalysen? Dette er noe av det vi skal finne ut av på Freuds bar den 22.04.22. 

Psykiater og psykoanalytiker Shahram Shaygani har hørt på metal i hele sitt liv og ser på seg selv som en ekte «metal head». Sina Winter fra bandet «From The Vastland», risikerte livet sitt for å drive med black metal i Iran. Hør disse to snakke sammen om musikksjangeren black metal og psykoanalyse på Freuds bar den 22. april. 

Billetter finner du her

Foredraget med Eivind Tjønneland må dessverre gå ut pga sykdom. I stedet har vi vært så heldige at psykoanalytiker Sverre Varvin stiller på kort varsel og holder det høyst aktuelle foredraget:

Psykoanalysen i sosial og kulturell kontekst.  Situasjonen for dagens flyktninger fra Ukraina og andre land Foredraget vil sette søkelys på situasjonen for flyktninger og internt fordrevne. Krigshandlinger og forfølgelse før til at mange blir traumatiserte. Flukten innebærer nå store farer; overgrep, nedverdigende behandling og død. Belastningene er alvorlige for den enkelte og for familier. Omtrent halvparten av alle flyktninger er barn. Det er stort potensiale for resiliens og mestring, men mange vil få mentale og fysiske skader som vil prege dem for resten av livet. Tidlig hjelp er helt avgjørende for hvordan det vil gå på sikt. Hva gjøres nå – og gjøres det nok? Kan psykoanalytisk innsikt bidra til bedre forståelse og bedre intervensjoner?

Freuds bar onsdag 9. mars på Ingensteds med idéhistoriker Eivind Tjønneland: Massen og dens fører – et kritisk blikk på Freuds massepsykologi (1921)

I foredraget tar idéhistoriker Tjønneland opp noen av forutsetningene for Freuds Massepsykologi og jeg-analyse (1921) med særlig vekt på Gustave Le Bon og Scipio Sighele. Grunntrekkene i og noen av problemene ved Freuds teori om massens identifikasjon med lederen drøftes. Lederen skal «erstatte» det enkelte massemedlems jegideal. Hvordan forholder dette seg til narsissisme-essayet fra 1914? Etter å ha sett på forskjellene mellom Freuds og Reichs modeller med utgangspunkt i Fascismens Massepsykologi (1933), vil siste delen av foredraget belyse et viktig problem som Freud utelater, nemlig lederens psykologi i forhold til massen. Dette er et poeng i det siste kapittelet i Elias Canettis Masse og makt (1960), der Daniel Paul Schrebers sykdomshistorie blir lest som massepsykologi. Freuds analyse av Schrebers selvbiografi (1911) innlot seg ikke på noe slikt, men danner utgangspunkt for foredragets avsluttende diskusjon av lederens paranoia og narsissisme. 
Billetter på TicketCo


Freuds bar 18. november på Litteraturhuset i Oslo kl.19.00 (innslipp fra 18.30)
Siri Gullestad holder foredrag: “Å begjære den du elsker»

Trang til spenning, til å utforske det nye og ukjente, utgjør én kraft i oss. En annen kraft er behovet for det trygge og velkjente. Hvordan kan vi forstå det motsetningsfylte i våre kjærlighets- og seksualliv? Er det mulig å bevare seksuell spenning i et langvarig forhold som samtidig gir tilhørighet og forankring?  På Freuds bar diskuterer psykoanalytiker og professor emeritus Siri Gullestad grunnene til at driftslivet og kjærlighetslivet vårt kolliderer. Gullestad er i høst aktuell med boken Å begjære den du elsker. Om lengselen etter spenning og behovet for trygghet.
Billetter legges ut for salg på TicketCo torsdag 21. oktober kl.10.00. Pris kr 200,-, student kr 100,-.

Det blir også Freuds bar på Ingensteds mandag 29. november kl.19.00
Line Indrevoll Stänicke, Unni T. Johns og Anders F. Landmark: «Lek og kreativitet i psykoterapi med barn og unge»

Lek og kreativitet – hva er det? Lek kan være en aktivitet, men også en tilstand. Kreativitet kan være uttrykt i et skapende arbeid, men også være en innstilling til seg selv og andre. Det å leke og uttrykke seg kreativt kan åpne for kontakt, for å dele og å bearbeide vanskelige opplevelser. I høst ga Line I. Stänicke, Unni T. Johns og Anders F. Landmark ut en bok på Gyldendal forlag som formidler kunnskap om betydningen av lek og kreativitet for psykisk helse og utvikling. Ulike forfattere formidler i boken terapeutiske måter og metoder som ikke primært setter søkelys på språket som kommunikasjon. Vi vil snakke om hvordan lek, bevegelse, musikk, tegning og digitale virkemidler kan tilby arenaer å uttrykke seg og for å dele det vonde og overveldende, hvordan vi kan legge til rette for et slikt fokus i klinisk arbeide, og om betydningen av at behandler tør å leke.

Billetter legges ut for salg på TicketCo torsdag 28. oktober kl.10.00. Pris kr 200,-, student kr 100,-.

Torsdag 2. september kl.19.00: Endelig kan Norsk psykoanalytisk forening igjen åpne dørene til Freuds bar. Vi håper på en høst med spennende foredrag og livlige diskusjoner.

Først ut er et etterlengtet foredrag fra Hanne Strømme med tittel;

Metoo og ubevisste prosesser – psykoanalytiske perspektiver

Strømmes foredraget skulle først vært holdt i mars 2020 da debatten rundt Metoo raste på sitt mest intense, men måtte flere ganger flyttes pga. nedstenging. Vi mener denne tematikken er vel så viktig å løfte frem i dag, selv om den ikke lenger fronter nyhetsbildet på samme måte. Metoo har vært drøftet fra en rekke vinkler, men så langt i Norge ikke via psykoanalytiske teorier.

I oktober 2017 trykket New York Times artikler om hvordan filmprodusent Harvey Weinstein i årtier utnyttet sin maktstilling til å presse stadig nye generasjoner unge kvinnelige skuespillere og medarbeidere til sex. Skuespiller Alyssa Milano oppfordret kvinner med samme erfaringer om å bruke emneknaggen «#metoo» som statusoppdatering på Twitter. Kvinner over hele verden tok del, og Metoo-bevegelsen har siden preget nyhetsbildet. Freuds Bar inviterer til foredrag der Hanne Strømme vil ta utgangspunkt i publiserte eksempler og drøfte Metoo-hendelser i lys av sentrale psykoanalytiske begreper som overføring, forsvarsmekanismer og objektrelasjoner. Det forutsetter et blikk både på samhandlingen mellom de involverte og på den indre dynamikken som denne typen samhandling kan aktivere i den enkelte. Strømme er psykoanalytiker og førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Freuds bar arrangeres denne gangen på  «Ingensteds», Brenneriveien 9, 0182 Oslo. Ingensteds ligger ved siden av ”Blå”, ca 15 min gange fra Oslo sentrum. Trikk – nærmeste holdeplass er «Schous plass», nærmeste t-bane «Stortinget», buss 34 og 54 til «Møllerveien».

Arrangementet er utsolgt. Billetter kjøpt til samme arrangement 27. november 2020 er gyldige.

Fredag 16. oktober 2020: Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket – Om tenåringer og foreldre i et psykoanalytisk perspektiv
Hva gjør det med barna at vi er så tett på dem hele tiden? Mange av oss er overinvolverte, overbeskyttende og mer opptatt av å være venner med barna enn å fungere som foreldre. Kjærligheten har blitt grenseløs og det er vanskelig å stille krav. I vår iver etter å beskytte barna mot motgang og ubehag skaper vi en generasjon som står dårlig rustet til å tåle livet. For livet innebærer jo både motgang, smerte og ubehag. Dagens foreldre ønsker det aller beste for barna sine – men har vi blitt for flinke?

Line Marie Warholm er psykologspesialist i privat praksis, kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt, og fast spaltist i Aftenposten. I februar i år ga hun ut boken «Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket» – en håndbok til tenåringsforeldre. På Freuds bar løfter hun frem det psykoanalytiske perspektivet når hun snakker om tenåringer og foreldre. Hvordan kan vi tenke rundt økningen i psykiske helseplager tenåringene rapporterer om? Er det virkelig en sykere generasjon?

Billettene blir lagt ut senere.

Billetter selges på TicketCo, pris kr. 200,- / 100,- Student

Arrangementet fra 27. mars er utsatt til 27. november:  Metoo og ubevisste prosesser – Psykoanalytisk perspektiv. 
Med Hanne Strømme. Strømme er Spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, psykoanalytiker IPA, og arbeider som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO

Billettene blir lagt ut senere.

24. januar: «Et blikk inn i terapirommet»
Psykoanalytikerne og psykiaterne Anki Østrem og Per Vaglum i dialog om samtale-terapi som foregår i et rom hvor alt som skjer i dette, bevisst eller ubevisst, bærer på mening og har en betydning.
Arrangementet er utsolgt.

Det ble laget en pod cast fra dette arrangementet, den finner du her:

2019
1. november kommer Freuds bar til Stavanger. 
Følg denne lenken for mer informasjon: https://www.facebook.com/events/509904656443408/

Fredag 18. oktober kl.19.00 «Seksualitet i dagens psykoanalyse»
Med utgangspunkt i Freuds seksualteori diskuterer Siri Gullestad forholdet mellom drift og objektsøken som motivasjonelle drivkrefter.  Gjennom presentasjon av nyere psykoanalytiske bidrag (Laplanche, Lacan, Stein) understrekes betydningen av den “andre” og av erotikkens “annethet”. I moderne psykoanalyse har relasjon langt på vei fortrengt drift. Foredraget argumenterer for at svekkelsen av driftsperspektivet medfører tap av kompleksitet på teoretisk så vel som klinisk nivå.

Det er laget en pod cast fra dette arrangementet som du finner her.

Fredag 20. september kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo: «Lille meg i den voksne verden»
Psykoanalytiker Esther Ringdal i samtale med Evelina Ciapaite og Linda Johanne Rolfsen om den infantile virkelighet i den voksne verden.

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter tar pånytt Freuds bar ut på turne. Denne gangen er det Litteraturhuset i Trondheim som får besøk, nærmere bestemt lørdag 15. juni. Se forsiden for program.  Billetter selges via Litteraturhuset i Trondheim.

Freuds bar 24. mai: «Alt er feil med meg». Om selvkritikk og skam.

Bak en vellykket fasade kan det gjemme seg selvkritikk og en følelse av å være fullstendig verdiløs. Det kan være mange kilder til selvkritikk og skam, både relasjonelt og kulturelt. I foredraget vil Anders Landmark snakke om dette fra et psykoanalytisk perspektiv.

Billettene er i lagt ut for salg hos TicketCo. Arrangementet er utsolgt.

Freuds bar 22. mars: MASOCHISMENS GÅTE ved psykoanalytiker Sølvi Kristiansen
Masochismen og dens ulike utforminger har utfordret psykoanalysen siden Freuds tid. Hvordan kan vi forstå at mennesket søker smerte og underkastelse? Sentrale poenger i psykoanalysens teorier om masochismens dynamikk vil bli diskutert i lys av Sacher -Masoch’s roman, Venus i Pels.
Billetter selges på TicketCo og i døren hvis ledige plasser. Inngang kr. 200/100,- (student).

Freuds bar 25. januar 2019:
”JEG VIL HJEM TIL MENNESKENE” Gunvor Hofmos psykose og diktning ved psykoanalytiker Per Vaglum.

Hvordan oppleves de fire fasene i en kronisk psykose? En viktig kilde er dikt og dagbokopptegnelser av Gunvor Hofmo (1921-1995). Fra hun var 32 år gammel hadde hun en kronisk psykose. I hennes 20 diktsamlinger, dagboksnotater og ungdomsdikt gir hun en stemme til den psykotiske pasients opplevelse.
Moderator: Kristin Mack-Borander.

Freuds bar 7. desember med Siri Gullestad blir utsatt til 2019. Ny dato kommer!

Freuds bar 26. oktober: Livbåten drømmer.
Finnegans Wake på norsk
Finnegans Wake er av mange lest som en drøm, men er også mer enn 60 000 ulike ord, mange av dem nye. Et fritt strømmende og bølgende språkunivers. Leif Høghaug vil lese fra sin oversettelse av James Joyces siste store roman og samtale med Herman Brun.

Freuds bar 21. september: «Om selvmord»
Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie vil snakke om suicidalitet – hvordan vi skal forstå og hvilke implikasjoner vår forståelse kan ha for forebygging. Og når en pasient er kommet i behandling, hva er særlig viktig i en terapiprosess?

Dagens innledere har begge gjennnomført PhD arbeider om dette tema, ett som handlet om de brå og uforståelige selvmordene blandt mennesker som ikke har vært i kontakt med psykisk helsevern, og ett om terapi med pasienter som strever med selvmordstanker eller har gjennomført selvmordsforsøk. Begge disse arbeidene har handlet om å forsøke og forstå, de legger vekt på et fornomenologisk, innenfraperspektiv.  Hvordan vi forstår  kan ha implikasjoner for hvordan vi kan forebygge, og for hva vi legger vekt på i psykoterapi – dette vil innlederne diskutere i kveldens Freud Bar.
Mette Lyberg Rasmussen og Kristin Østlie er begge kandidater ved psykoanalytisk institutt.

Freuds bar på turne
Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter tar Freuds bar på turne og først ut blir Bergen, nærmere bestemt 24. august på Litteraturhuset i Bergen kl.19.00:

Arrangementet er utsolgt! Uavhentede billetter blir solgt i døren rett før arrangementet begynner.

Forstår vi godt nok barns symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

Psykolog Tonya Madsen vil presentere en terapiprosess med en ung gutt i lys av psykoanalytiker D. Winnicotts tenkning om tidlige tap og traumer. Winnicotts bidrag er å vise hvordan tidlige emosjonelle katastrofer kan bli liggende skjulti barnets indre, men likevel sette spor i den videre emosjonelle og kognitive utvikling. Bidrag fra psykoanalytikerne J. Kristeva og A. Green vil også presenteres som en måte å forstå guttens alvorlige symptomer og spesielle språk.

15. juni:  «Destruktivitet i hverdagen»
Hvordan kan vi forstå ondskap? Line Indrevoll Stänicke og Erik Stänicke drøfter eksempler på destruktivitet i hverdagen i lys av sentrale psykoanalytiske begreper som projektiv identifisering, containment, utagering og mentalisering. Kan det ondskapsfulle være til stede mer eller mindre i oss alle?

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Datoer for høsten 2018: 21. september, 26. oktober og 7. desember.

13. april: Svein Haugsgjerd:  «Å møte psykisk smerte. Psykoanalysens rolle i norsk psykiatri nå og i fremtiden.»

Haugsgjerd har skrevet en bok med tittelen «Å møte psykisk smerte» som utgis i disse dager.

Moderator: Tonya Madsen

Fredag 26. januar: Psykoanalytiker Shahram Shaygani snakker om «Psykoanalytisk forståelse av radikale islamister»
Hvorfor blir tilsynelatende normalt fungerende mennesker, uten etablert psykiatrisk diagnose, radikaliserte og melder seg inn i terrororganisasjoner?
Kan psykoanalytisk teori og tenkning hjelpe oss til å forstå bedre en av våre største utfordringer i moderne tid, nemlig radikalisering.
Foredraget forsøker å belyse de endringene som skjer psykologisk hos individer som er blitt radikaliserte.
Thomas Ogdens teori om organisering av psykologiske opplevelser er grunnlaget for en slik forståelse i dette foredraget.

Shahram Shaygani er lege, spesialist i psykiatri og psykoanalytiker.
Moderator: Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen

 Høsten 2017

Freuds Bar med Sverre Varin 22. september kl.19.00:
Xenofobi og dehumanisering

2015: Flyktninger ”flommet inn over Europas grenser”. Den Europeiske solidaritet og humanitet led et stort nederlag mens store grupper flyktninger lever under umenneskelig forhold med økende dehumanisering og vold. Dette foredraget vil se på bakgrunnen for denne situasjonen og på konsekvensene.

Freuds Bar fredag 13. oktober: Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med forfatter Leif Høghaug om Hermann Ungars roman De lemlestede og Sigmund Freuds essay «Hinsides lystprinsippet».

leif høghaug

Hermann Ungars roman De lemlestede ble første gang utgitt i 1923, tre år etter at Sigmund Freud hadde publisert «Hinsides lystprinsippet», essayet som raskt
ble oppfattet som et radikalt og revolusjonerende bidrag til den psykoanalytiske teorien. Ungar var opptatt av Freud og psykoanalysen, og i De lemlestede behandler han flere av de problemstillingene Freud retter kritisk oppmerksomhet mot i «Hinsides lystprinsippet». Og i likhet med Freud, provoserte Ungar den ene leser etter den andre. Hvordan leser vi disse bøkene i dag?
De lemlestede, oversatt av Sverre Dahl og med etterord av Leif Høghaug, ble tidligere i år utgitt av forlaget Teori & Praksis.
Freuds Bar med Kari Høydahl 17. november kl.19.00
Destruktivitet: Bortenfor dødsdriften

Psykoanalysen har interessert seg for menneskets destruktive handlinger som kan virke uforståelige og irrasjonelle. Psykoanalytiker Kari Høydahl viser utviklingen fra Freuds opprinnelige teori om dødsdriften til dagens mer psykologiske og relasjonelt forankrede forståelse av destruktivitet.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Første Freud bar i 2018 blir fredag 26. januar.

Linda J. Rolfsen

16. juni: Psykosen. Å være Schreber i verden

Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse, i konstant utvikling og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Blant annet fordi det spesifikke psykoanalytiske bidraget handler om den ikke observerbare indre verden og ubevisste.

Cecilie Hillestad Hoff

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

Møt opp i god tid-det blir fullt!

5. mai:  Puberteten og det ubevisste.
I ungdomsårene settes løsrivelsen fra foreldrene i gang, seksualiteten integreres i psyke og kropp, og det skjer en vending mot jevnaldrende i gjensidige relasjoner. Det er en utviklingsperiode som endrer personen på en grunnleggende måte, og er derfor både spennende og sårbart.

Psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen.

10. mars: Om lek.
Leken i psykoanalyse og psykoterapi med barn er både et verktøy for endring, forståelse og utvikling. Rommet for lek i offentlig helsevern i dag har blitt mindre i en psykiatri preget av kvantifisering og tidsbrist. Vi vil se på hvordan forståelsen av lek har endret seg og samtidig blitt både et middel og et mål i det terapeutiske arbeidet med barn. Kanskje er leken viktigere enn vi tror?

Rune Johansen er psykiater og barne- og ungdomspsykiater, medlem ved Institutt for psykoterapi og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. Han jobber i selvstendig avtalepraksis i Oslo.

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han jobber ved Nic Waals Institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.15.
Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

27. janaur 2017: «Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn. Avhengighet og følelser hos store og små i spedbarnstiden.»

Spedbarnstiden er preget av sterke følelser og prekære behov hos både spedbarnet og omsorgspersonen(e). Eystein Victor Våpenstad vil forsøke å beskrive og forstå spebarnstiden med bakgrunn i psykoanalytisk utviklingspsykologi. Spedbarnet er ikke en passiv mottaker av omsorg, men en aktiv deltaker i et intersubjektivt samspill med sine omsorgspersoner. Spedbarnstiden har avgjørende betydning for resten av livet, og måten vi forstår og forholder oss til spedbarn på, bør derfor få høyeste prioritet.
Dr.philos Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker.

Inngang kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

18/11 kl.19.00: Tonya Madsen: Om sammenbrudd i barndommen – følelser, symptomer og språk

Forstår vi godt nok hvordan barn uttrykker seg gjennom symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

tonyamadsenTonya Madsen vil ta utgangspunkt i Winnicotts tenkning rundt tidlige ”traumer”, og hvordan dette kan medføre en form for alvorlig indre sammenbrudd. Et sammenbrudd som siden kan ligge skjult eller uerfart i barnets indre, men sette spor i hele den videre emosjonelle og kognitive utviklingen. Det vil bli presentert utdrag fra en terapiprosess med en ung gutt. Teoretiske bidrag fra Julia Kristeva og Andre Green vil også bli presentert som en måte å forstå guttens spesielle symptomer og språk.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

Programmet fra tidligere i år:

28/10: Anders Zachrisson om Hamlet: handlingslammet, ødipal eller ganske normal?

andersza er Hamlet? Er han gal eller spiller han gal? Er han en intelligent og følsom, men forholdsvis alminnelig prins i senrenessansen – som skal forholde seg til en ganske forrykt verden? Eller er han selv forrykt; en virkelighetsfjern, hemmet grubler, som hjelpeløs drives mot den endelige katastrofen?
Moderator: Herman Brun

Inngang kr. 100,-. Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening.


23/9 kl. 19.00: Helge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke.

HelgeSFreud og andre psykoanalytikere har vært opptatt av det skapende menneske. I våre dager forsøker nevrovitenskapen å kaste lys over de kreative prosessene. I dette foredraget skal Sletvold ta for seg noen synspunkter som har kommet fra begge leirene.
Herman Brun er moderator. Inngang kr. 100,-.

27/05 kl 19.00 Shahram Shaygani: Psykoanalytisk forståelse av ruslidelser

shahramshEr rusfeltet psykoanalysens ”blinde flekk”? Freud forsket på kokain i en kort periode, men psykoanalysen har senere beskjeftiget seg lite med ruslidelser. Shaygani ønsker å belyse hvordan en psykoanalytisk tilnærming kan hjelpe klinikeren til å arbeide med pasienter med ruslidelser. Shaygani har arbeidet psykoanalytisk med ruslidelser i over 10 år.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

29/4 kl 19.00 Svein Haugsgjerd. Wilfred.R.Bion – en teori om tenkning, om psykoseforståelse og den psykoanalytiske arbeidsmåten.

Svein til sliderWilfred Bion er en av psykoanalysens viktigste videreutviklere, med en teori som både lener seg på, men også bryter med tenkningen til forgjengerne Sigmund Freud og Melanie Klein. Bions metaforiske begrepsverden har skapt et originalt, og klinisk nyttig, rammeverk for å tenke rundt fenomener i ytterkanten av vår psykiske virkelighet.

Moderator: Tonya S. Madsen

1/4 kl 19.00 Karl Eldar Evang. ”Barfotpsykoanalytiker”Evang til slider

Ved siden av klinisk praksis som psykoanalytiker, arbeider Karl Eldar Evang som frivillig ved Helsesenter for papirløse migranter. Et arbeid i krysningspunktet mellom politikk og dybdepsykologi

Moderator: Herman Brun

Alle arrangementer er i Kjelleren på Litteraturhuset. Møt opp i god tid-det blir fullt!

Comments are closed.